Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEATİFİKASİYA


  БЕАТИФИКÁСИЙА (лат. беатус – мцгяддяс вя фаъио – етмяк) – Рома католик килсясиндя тянтяняли акт; дин йолунда фядакарлыг эюстярянин вя йа язабкешин Рома папасы тяряфиндян мцгяддясляр сырасына дахил едилмяси вя она ситайишин рясмиляшдирилмяси. 1983 илдян Б. проседурасы Каноник щцгуг кодекси иля регламентляшдирилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEATİFİKASİYA


  БЕАТИФИКÁСИЙА (лат. беатус – мцгяддяс вя фаъио – етмяк) – Рома католик килсясиндя тянтяняли акт; дин йолунда фядакарлыг эюстярянин вя йа язабкешин Рома папасы тяряфиндян мцгяддясляр сырасына дахил едилмяси вя она ситайишин рясмиляшдирилмяси. 1983 илдян Б. проседурасы Каноник щцгуг кодекси иля регламентляшдирилир.

  BEATİFİKASİYA


  БЕАТИФИКÁСИЙА (лат. беатус – мцгяддяс вя фаъио – етмяк) – Рома католик килсясиндя тянтяняли акт; дин йолунда фядакарлыг эюстярянин вя йа язабкешин Рома папасы тяряфиндян мцгяддясляр сырасына дахил едилмяси вя она ситайишин рясмиляшдирилмяси. 1983 илдян Б. проседурасы Каноник щцгуг кодекси иля регламентляшдирилир.