Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEATRİKS  II


  БЕАТРИКС II, Б е а т р и к с  В и л щ е л м и н а  А р м г а р д (д. 31.1.1938, Барн йахынлыьындакы Сустдейк гясри) – Оран-Нассау шащзадяси, Нидерланд
  краличасы. 1961 илдя Лейден Ун-тини битирмишдир. Щцгуг доктору елми дяряъяси вар. 1966 илдя алман дипломаты К. фон Амсбергля (1926–2002) никаща эирмишдир. Анасы кралича Йулиананын тахтдан имтина етмясиндян сонра щакимиййятя эялмишдир (30.4.1980).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEATRİKS  II


  БЕАТРИКС II, Б е а т р и к с  В и л щ е л м и н а  А р м г а р д (д. 31.1.1938, Барн йахынлыьындакы Сустдейк гясри) – Оран-Нассау шащзадяси, Нидерланд
  краличасы. 1961 илдя Лейден Ун-тини битирмишдир. Щцгуг доктору елми дяряъяси вар. 1966 илдя алман дипломаты К. фон Амсбергля (1926–2002) никаща эирмишдир. Анасы кралича Йулиананын тахтдан имтина етмясиндян сонра щакимиййятя эялмишдир (30.4.1980).

  BEATRİKS  II


  БЕАТРИКС II, Б е а т р и к с  В и л щ е л м и н а  А р м г а р д (д. 31.1.1938, Барн йахынлыьындакы Сустдейк гясри) – Оран-Нассау шащзадяси, Нидерланд
  краличасы. 1961 илдя Лейден Ун-тини битирмишдир. Щцгуг доктору елми дяряъяси вар. 1966 илдя алман дипломаты К. фон Амсбергля (1926–2002) никаща эирмишдир. Анасы кралича Йулиананын тахтдан имтина етмясиндян сонра щакимиййятя эялмишдир (30.4.1980).