Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEÇƏXOR


  БЕЧЯХОР – щамиля гадынларда рцшеймдя тюряйян хястялик; ховлу гиша (хорион) епителисинин инкишафы вя ховларын стромасынын шишмяси иля сяъиййялянир. Б.-ун ямяляэялмя сябяби мцяййян едилмямишдир. Защири эюрцнцшцня эюря цзцм салхымына (ичяриси шяффаф майе иля долу мцхтялифюлчцлц говугъуглар) бянзяйир. Б. заманы ховлу гишанын дяйишмяси йайьын шякил алдыгда, дюл чох вахт тяляф олур, лакин Б.-ун инкишафы сонра да давам едир. Говугъугларын инкишафы нятиъясиндя ушаглыг нисбятян тез бюйцйцр вя онун юлчцсц щамилялийин мцддятиня уйьун эялмир. Яламятляри: щамилялийин 3–4-ъц айында говугъугларын ушаглыг диварындан гисмян гопмасы нятиъясиндя ъинсиййят йолларындан эялян ганлы ифразат вя ганахма; ган дуру, тутгун, тяркибиндя гопмуш говугъуглар олур. Ганахма анемийайа сябяб олур, эцъляндикдя ися гадынын щяйаты цчцн тящлцкя йарадыр. Чох вахт Б. заманы, щамилялийин биринъи йарысында эеъикмиш щамилялик токсикозу яламятляри мейдана чыхыр. Б.-ун надир тясадцф едилян даьыдыъы формасы заманы говугъуглар ушаглыьын галын язяляси дяринлийиня кечир. Бу, ушаглыг диварынын дешилмясиня вя эцълц гарындахили ганахмайа сябяб ола биляр. Б.-ун ян бюйцк тящлцкяси бядхассяли шишин
  – хорионепителиоманын ямяляэялмя ещтималыдыр.
   

  М ц а л и ъ я с и: ушаглыьын йыьылмасыны тямин едян дярманларын верилмяси, хцсуси вакуум-апаратла говугъуг йыьынларынын сорулмасы. Б. чыхарылдыгдан сонра гадын 1,5–2 ил мцддятиндя мцнтязям щяким нязарятиндя олмалыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEÇƏXOR


  БЕЧЯХОР – щамиля гадынларда рцшеймдя тюряйян хястялик; ховлу гиша (хорион) епителисинин инкишафы вя ховларын стромасынын шишмяси иля сяъиййялянир. Б.-ун ямяляэялмя сябяби мцяййян едилмямишдир. Защири эюрцнцшцня эюря цзцм салхымына (ичяриси шяффаф майе иля долу мцхтялифюлчцлц говугъуглар) бянзяйир. Б. заманы ховлу гишанын дяйишмяси йайьын шякил алдыгда, дюл чох вахт тяляф олур, лакин Б.-ун инкишафы сонра да давам едир. Говугъугларын инкишафы нятиъясиндя ушаглыг нисбятян тез бюйцйцр вя онун юлчцсц щамилялийин мцддятиня уйьун эялмир. Яламятляри: щамилялийин 3–4-ъц айында говугъугларын ушаглыг диварындан гисмян гопмасы нятиъясиндя ъинсиййят йолларындан эялян ганлы ифразат вя ганахма; ган дуру, тутгун, тяркибиндя гопмуш говугъуглар олур. Ганахма анемийайа сябяб олур, эцъляндикдя ися гадынын щяйаты цчцн тящлцкя йарадыр. Чох вахт Б. заманы, щамилялийин биринъи йарысында эеъикмиш щамилялик токсикозу яламятляри мейдана чыхыр. Б.-ун надир тясадцф едилян даьыдыъы формасы заманы говугъуглар ушаглыьын галын язяляси дяринлийиня кечир. Бу, ушаглыг диварынын дешилмясиня вя эцълц гарындахили ганахмайа сябяб ола биляр. Б.-ун ян бюйцк тящлцкяси бядхассяли шишин
  – хорионепителиоманын ямяляэялмя ещтималыдыр.
   

  М ц а л и ъ я с и: ушаглыьын йыьылмасыны тямин едян дярманларын верилмяси, хцсуси вакуум-апаратла говугъуг йыьынларынын сорулмасы. Б. чыхарылдыгдан сонра гадын 1,5–2 ил мцддятиндя мцнтязям щяким нязарятиндя олмалыдыр.

  BEÇƏXOR


  БЕЧЯХОР – щамиля гадынларда рцшеймдя тюряйян хястялик; ховлу гиша (хорион) епителисинин инкишафы вя ховларын стромасынын шишмяси иля сяъиййялянир. Б.-ун ямяляэялмя сябяби мцяййян едилмямишдир. Защири эюрцнцшцня эюря цзцм салхымына (ичяриси шяффаф майе иля долу мцхтялифюлчцлц говугъуглар) бянзяйир. Б. заманы ховлу гишанын дяйишмяси йайьын шякил алдыгда, дюл чох вахт тяляф олур, лакин Б.-ун инкишафы сонра да давам едир. Говугъугларын инкишафы нятиъясиндя ушаглыг нисбятян тез бюйцйцр вя онун юлчцсц щамилялийин мцддятиня уйьун эялмир. Яламятляри: щамилялийин 3–4-ъц айында говугъугларын ушаглыг диварындан гисмян гопмасы нятиъясиндя ъинсиййят йолларындан эялян ганлы ифразат вя ганахма; ган дуру, тутгун, тяркибиндя гопмуш говугъуглар олур. Ганахма анемийайа сябяб олур, эцъляндикдя ися гадынын щяйаты цчцн тящлцкя йарадыр. Чох вахт Б. заманы, щамилялийин биринъи йарысында эеъикмиш щамилялик токсикозу яламятляри мейдана чыхыр. Б.-ун надир тясадцф едилян даьыдыъы формасы заманы говугъуглар ушаглыьын галын язяляси дяринлийиня кечир. Бу, ушаглыг диварынын дешилмясиня вя эцълц гарындахили ганахмайа сябяб ола биляр. Б.-ун ян бюйцк тящлцкяси бядхассяли шишин
  – хорионепителиоманын ямяляэялмя ещтималыдыр.
   

  М ц а л и ъ я с и: ушаглыьын йыьылмасыны тямин едян дярманларын верилмяси, хцсуси вакуум-апаратла говугъуг йыьынларынын сорулмасы. Б. чыхарылдыгдан сонра гадын 1,5–2 ил мцддятиндя мцнтязям щяким нязарятиндя олмалыдыр.