Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİLƏNDƏRLİ Abas Əliməhəmməd oğlu

  BИLЯNDЯRLИ Абас Ялимящяммяд оьлу (21.3.1912, Газах р-ну – 29.11.1991, Бакы) – Азярб. нефтчи алими, Ленин мцкафаты лауреаты (1961), ССРИ-нин фяхри нефтчиси (1970), Азярб. ССР ямякдар мцщяндиси (1960), техника е.н. (1971). Азярб.-да дяниз нефт йатагларынын истисмары сащясиндя чалышмышдыр. 1963–70 иллярдя Азярб. “Дяниз-нефт” бирлийинин баш мцщяндиси, 1970 илдян Азярб. Дювлят Нефт Ся- найеси Елми-Тядгигат вя Лайищя Ин-тунда лабораторийа мцдири олмушдур. Б. ССРИ-нин бир нечя орден вя медаллары иля тялтиф едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİLƏNDƏRLİ Abas Əliməhəmməd oğlu

  BИLЯNDЯRLИ Абас Ялимящяммяд оьлу (21.3.1912, Газах р-ну – 29.11.1991, Бакы) – Азярб. нефтчи алими, Ленин мцкафаты лауреаты (1961), ССРИ-нин фяхри нефтчиси (1970), Азярб. ССР ямякдар мцщяндиси (1960), техника е.н. (1971). Азярб.-да дяниз нефт йатагларынын истисмары сащясиндя чалышмышдыр. 1963–70 иллярдя Азярб. “Дяниз-нефт” бирлийинин баш мцщяндиси, 1970 илдян Азярб. Дювлят Нефт Ся- найеси Елми-Тядгигат вя Лайищя Ин-тунда лабораторийа мцдири олмушдур. Б. ССРИ-нин бир нечя орден вя медаллары иля тялтиф едилмишдир.

  BİLƏNDƏRLİ Abas Əliməhəmməd oğlu

  BИLЯNDЯRLИ Абас Ялимящяммяд оьлу (21.3.1912, Газах р-ну – 29.11.1991, Бакы) – Азярб. нефтчи алими, Ленин мцкафаты лауреаты (1961), ССРИ-нин фяхри нефтчиси (1970), Азярб. ССР ямякдар мцщяндиси (1960), техника е.н. (1971). Азярб.-да дяниз нефт йатагларынын истисмары сащясиндя чалышмышдыр. 1963–70 иллярдя Азярб. “Дяниз-нефт” бирлийинин баш мцщяндиси, 1970 илдян Азярб. Дювлят Нефт Ся- найеси Елми-Тядгигат вя Лайищя Ин-тунда лабораторийа мцдири олмушдур. Б. ССРИ-нин бир нечя орден вя медаллары иля тялтиф едилмишдир.