Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CANAVARGİLƏSİ


  ЪАНАВАРЭИЛЯСИ (Дапщне) – ъанаварэиляси фясилясиндян йарпаьытюкцлян вя йа гышдайашыл битки ъинси. Йарпаглары азтцклц, нювбяли вя йа гаршылыглыдыр. Аь, чящрайы вя йа сарымтыл чичякляри чичяк групунда топланмышдыр. Мейвяси эилямейвяйябянзяр ширяли чяйирдякдир. Шярг йарымкцрясиндя, Авропа вя Шимали Африкадан Ъянуб-Шярги Асийа, Австралийа вя Сакит океан а-рынадяк тягр. 70 нювц йайылмышдыр. Ян эениш йайылмыш нювц йарпаьытюкцлян ади Ъ.-дир (Д. мезереум). Русийанын Авропа щиссясиндяки мешялярдя, Гафгазда вя Сибирдя битир. Чящрайы-гырмызы, ятирли чичякляри вя овал гырмызы мейвяляри олур. Декоратив колдур, лакин бцтцн щиссяляри чох зящярли олдуьундан йалныз ботаника баьларында вя хцсуси коллексийаларда беъярилир. Щомеопатийада истифадя едилир. 


  Йарпаьытюкцлян ади ъанаварэиляси
  (Дaphne mezereum).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CANAVARGİLƏSİ


  ЪАНАВАРЭИЛЯСИ (Дапщне) – ъанаварэиляси фясилясиндян йарпаьытюкцлян вя йа гышдайашыл битки ъинси. Йарпаглары азтцклц, нювбяли вя йа гаршылыглыдыр. Аь, чящрайы вя йа сарымтыл чичякляри чичяк групунда топланмышдыр. Мейвяси эилямейвяйябянзяр ширяли чяйирдякдир. Шярг йарымкцрясиндя, Авропа вя Шимали Африкадан Ъянуб-Шярги Асийа, Австралийа вя Сакит океан а-рынадяк тягр. 70 нювц йайылмышдыр. Ян эениш йайылмыш нювц йарпаьытюкцлян ади Ъ.-дир (Д. мезереум). Русийанын Авропа щиссясиндяки мешялярдя, Гафгазда вя Сибирдя битир. Чящрайы-гырмызы, ятирли чичякляри вя овал гырмызы мейвяляри олур. Декоратив колдур, лакин бцтцн щиссяляри чох зящярли олдуьундан йалныз ботаника баьларында вя хцсуси коллексийаларда беъярилир. Щомеопатийада истифадя едилир. 


  Йарпаьытюкцлян ади ъанаварэиляси
  (Дaphne mezereum).

  CANAVARGİLƏSİ


  ЪАНАВАРЭИЛЯСИ (Дапщне) – ъанаварэиляси фясилясиндян йарпаьытюкцлян вя йа гышдайашыл битки ъинси. Йарпаглары азтцклц, нювбяли вя йа гаршылыглыдыр. Аь, чящрайы вя йа сарымтыл чичякляри чичяк групунда топланмышдыр. Мейвяси эилямейвяйябянзяр ширяли чяйирдякдир. Шярг йарымкцрясиндя, Авропа вя Шимали Африкадан Ъянуб-Шярги Асийа, Австралийа вя Сакит океан а-рынадяк тягр. 70 нювц йайылмышдыр. Ян эениш йайылмыш нювц йарпаьытюкцлян ади Ъ.-дир (Д. мезереум). Русийанын Авропа щиссясиндяки мешялярдя, Гафгазда вя Сибирдя битир. Чящрайы-гырмызы, ятирли чичякляри вя овал гырмызы мейвяляри олур. Декоратив колдур, лакин бцтцн щиссяляри чох зящярли олдуьундан йалныз ботаника баьларында вя хцсуси коллексийаларда беъярилир. Щомеопатийада истифадя едилир. 


  Йарпаьытюкцлян ади ъанаварэиляси
  (Дaphne mezereum).