Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEDNORTS

  БÉДНОРТС (Беднорз) Йощаннес Эеорг (д.16.5.1950, Нойкирхен) – алман физики, Нобел мцкафаты лауреаты (К.А. Мцллерля бирликдя, 1987). Мцнстердя ун-т битирмишдир (1976). 1977 илдян Сцрихдя Технолоэийа Ин-тунда чалышыр. Тядгигатлары бярк ъисм физикасына, йцксяктемпературлу ифраткечириъилийя щяср олунмушдур. Диелектриклярин вя башга кристаллик маддялярин кристаллик гурулушуну тядгиг етмишдир. Мцллерля бирликдя мцряккяб метал оксидляринин лайлы гурулушларында 92К темп-рда ифраткечириъилик щалына кечиди гейдя алмышдыр (1987).

                                                                                               

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEDNORTS

  БÉДНОРТС (Беднорз) Йощаннес Эеорг (д.16.5.1950, Нойкирхен) – алман физики, Нобел мцкафаты лауреаты (К.А. Мцллерля бирликдя, 1987). Мцнстердя ун-т битирмишдир (1976). 1977 илдян Сцрихдя Технолоэийа Ин-тунда чалышыр. Тядгигатлары бярк ъисм физикасына, йцксяктемпературлу ифраткечириъилийя щяср олунмушдур. Диелектриклярин вя башга кристаллик маддялярин кристаллик гурулушуну тядгиг етмишдир. Мцллерля бирликдя мцряккяб метал оксидляринин лайлы гурулушларында 92К темп-рда ифраткечириъилик щалына кечиди гейдя алмышдыр (1987).

                                                                                               

  BEDNORTS

  БÉДНОРТС (Беднорз) Йощаннес Эеорг (д.16.5.1950, Нойкирхен) – алман физики, Нобел мцкафаты лауреаты (К.А. Мцллерля бирликдя, 1987). Мцнстердя ун-т битирмишдир (1976). 1977 илдян Сцрихдя Технолоэийа Ин-тунда чалышыр. Тядгигатлары бярк ъисм физикасына, йцксяктемпературлу ифраткечириъилийя щяср олунмушдур. Диелектриклярин вя башга кристаллик маддялярин кристаллик гурулушуну тядгиг етмишдир. Мцллерля бирликдя мцряккяб метал оксидляринин лайлы гурулушларында 92К темп-рда ифраткечириъилик щалына кечиди гейдя алмышдыр (1987).