Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CANBAXIŞOV


  ЪАНБАХЫШОВ Гяляндяр Сурхай оьлу (д. 17.8.1957, Ерм. ССР, Басаркечяр р- ну, Дашкянд к.) – Азярб. травматологу, тибб е.д. (2000), проф. (2010), Азярб. Респ.-нын ямякдар щякими (2000). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (индики Азярб. Тибб Ун-тини) битирмишдир (1980). Акад. Г.А. Илизаровун тялябяси олмушдур. 1987– 90 иллярдя акад. Г.А.Илизаров ад. “Бярпаедиъи Травматолоэийа вя Ортопедийа” Русийа Елми Мяркязиндя елми ишчи, 1990– 99 иллярдя Азярб. Елми Тядгигат Травматолоэийа вя Ортопедийа Ин-тунда баш елми ишчи, елми катиб, 1999–2006 иллярдя щямин ин-тун директору ишлямиш вя 2006 илдян кяскин травма бюлмясинин елми рящбяридир. Ч. бойун 20–25 см узадылмасы цсулларыны елми сурятдя ясасландырараг системляшдирмишдир. Борулу узун сцмцклярин аьыр деформасийалары вя гысалыглары заманы ики вя даща чох сявиййядя кортикотомийасы, полисегментар остеосинтези, ятраф сегментляринин 80–100% узадылмасы цсулларыны тятбиг едяряк инкишаф етдирмиш, узун борулу сцмцклярин сыныгларынын мцалиъяси цчцн йени йивли мил (хариъи фикся апараты) ихтира едяряк онунла остеосинтез цсулларыны ишлямишдир, 90-адяк елми ясярин мцяллифидир. Сящиййя Назирлийинин баш травматолог-ортопеди олмушдур (1999–2006).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CANBAXIŞOV


  ЪАНБАХЫШОВ Гяляндяр Сурхай оьлу (д. 17.8.1957, Ерм. ССР, Басаркечяр р- ну, Дашкянд к.) – Азярб. травматологу, тибб е.д. (2000), проф. (2010), Азярб. Респ.-нын ямякдар щякими (2000). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (индики Азярб. Тибб Ун-тини) битирмишдир (1980). Акад. Г.А. Илизаровун тялябяси олмушдур. 1987– 90 иллярдя акад. Г.А.Илизаров ад. “Бярпаедиъи Травматолоэийа вя Ортопедийа” Русийа Елми Мяркязиндя елми ишчи, 1990– 99 иллярдя Азярб. Елми Тядгигат Травматолоэийа вя Ортопедийа Ин-тунда баш елми ишчи, елми катиб, 1999–2006 иллярдя щямин ин-тун директору ишлямиш вя 2006 илдян кяскин травма бюлмясинин елми рящбяридир. Ч. бойун 20–25 см узадылмасы цсулларыны елми сурятдя ясасландырараг системляшдирмишдир. Борулу узун сцмцклярин аьыр деформасийалары вя гысалыглары заманы ики вя даща чох сявиййядя кортикотомийасы, полисегментар остеосинтези, ятраф сегментляринин 80–100% узадылмасы цсулларыны тятбиг едяряк инкишаф етдирмиш, узун борулу сцмцклярин сыныгларынын мцалиъяси цчцн йени йивли мил (хариъи фикся апараты) ихтира едяряк онунла остеосинтез цсулларыны ишлямишдир, 90-адяк елми ясярин мцяллифидир. Сящиййя Назирлийинин баш травматолог-ортопеди олмушдур (1999–2006).

  CANBAXIŞOV


  ЪАНБАХЫШОВ Гяляндяр Сурхай оьлу (д. 17.8.1957, Ерм. ССР, Басаркечяр р- ну, Дашкянд к.) – Азярб. травматологу, тибб е.д. (2000), проф. (2010), Азярб. Респ.-нын ямякдар щякими (2000). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (индики Азярб. Тибб Ун-тини) битирмишдир (1980). Акад. Г.А. Илизаровун тялябяси олмушдур. 1987– 90 иллярдя акад. Г.А.Илизаров ад. “Бярпаедиъи Травматолоэийа вя Ортопедийа” Русийа Елми Мяркязиндя елми ишчи, 1990– 99 иллярдя Азярб. Елми Тядгигат Травматолоэийа вя Ортопедийа Ин-тунда баш елми ишчи, елми катиб, 1999–2006 иллярдя щямин ин-тун директору ишлямиш вя 2006 илдян кяскин травма бюлмясинин елми рящбяридир. Ч. бойун 20–25 см узадылмасы цсулларыны елми сурятдя ясасландырараг системляшдирмишдир. Борулу узун сцмцклярин аьыр деформасийалары вя гысалыглары заманы ики вя даща чох сявиййядя кортикотомийасы, полисегментар остеосинтези, ятраф сегментляринин 80–100% узадылмасы цсулларыны тятбиг едяряк инкишаф етдирмиш, узун борулу сцмцклярин сыныгларынын мцалиъяси цчцн йени йивли мил (хариъи фикся апараты) ихтира едяряк онунла остеосинтез цсулларыны ишлямишдир, 90-адяк елми ясярин мцяллифидир. Сящиййя Назирлийинин баш травматолог-ортопеди олмушдур (1999–2006).