Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEHBƏHANİ 


  БЕЩБЯЩАНИ Абдулла ибн Исмайыл (1840, Няъяф – 16.7.1910, Тещран) – Мяшрутя щярякатынын лидерляриндян бири, ислам алими. Дини тящсилини атасындан вя Мирзя Щясян Ширази башда олмагла дюврцнцн танынмыш алимляриндян алмышдыр. Тещранда шярият мящкямясинин щакими олан атасы Сейид Исмайылын юлцмцндян (1878) сонра онун вязифясини иъра етмяйя башламышдыр. Б. Тянбяки цсйанына (1891) гаршы чыхмыш, Иранда Русийанын нцфузунун артмамасы цчцн инэилисляр иля бирликдя чалышмышдыр. 1903 илдя йени баш назир Ейнцддювлянин Б.-йя гаршы чыхмасы вя ейни заманда онун рягиби олан Шейх Фязлуллащ Нурини йцксялтмяси Б.-ни щюкумятя мцхалиф гцввяляр сырасына гатылмаьа вадар етди. Щюкумят ялейщиня эениш кампанийайа башлайан Б. Тещран алимляриндян Сейид Мящяммяд Тябатябаи иля йахынлашды. Тябатябаи иля бирликдя Тещрандакы Шащ мясъидиндя кечирдийи топланты шащын адамлары тяряфиндян даьыдылды, Б. вя Тябатябаи ися Тещран йахынлыьынакы Шащ Ябдцлязим тцрбясиня сыьындылар. Онлар, ядалятли бир мяълис чаьырылмайынъа Тещрана дюнмяйяъяклярини бяйан етдиляр. Тялябляри гябул олундугдан сонра 1906 илин декабрында Тещрана гайытдылар. Бир мцддят сонра чаьырылан илк мяълисдя
  Б. цч истигамятдя мцбаризя апармаьа мяъбур иди: Мящяммядяли шащла, мяшрутячилийи динсизликля ейниляшдирян Шейх Фязлуллащ Нури иля вя шяриятя зидд ганунлар гябул етмяйя чалышан мяълис цзвляри иля. 1908 илин ийунунда мяълис шащ тяряфиндян бурахылды, Б. щябс олунараг 8 ай Безещруд к.-ндя галды, даща сонра ися Няъяфя сцрэцн едилди. Мящяммядяли шащын деврилмясиндян (1909) сонра Б. йенидян ачылан мяълисдя фяалиййят эюстярмишдир. Б. иля мяълисдяки радикал бир груп (Гафгаз сосиал-демократлара баьлы олан) арасында зиддиййятлярин кяскинляшмяси нятиъясиндя о, евиндя юлдцрцлмцшдцр.

   Б.-нин фигщ елминя даир йаздыьы 25 ри саляси Мяшщяддяки Аситане-и Гцдс китабханасында сахланылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEHBƏHANİ 


  БЕЩБЯЩАНИ Абдулла ибн Исмайыл (1840, Няъяф – 16.7.1910, Тещран) – Мяшрутя щярякатынын лидерляриндян бири, ислам алими. Дини тящсилини атасындан вя Мирзя Щясян Ширази башда олмагла дюврцнцн танынмыш алимляриндян алмышдыр. Тещранда шярият мящкямясинин щакими олан атасы Сейид Исмайылын юлцмцндян (1878) сонра онун вязифясини иъра етмяйя башламышдыр. Б. Тянбяки цсйанына (1891) гаршы чыхмыш, Иранда Русийанын нцфузунун артмамасы цчцн инэилисляр иля бирликдя чалышмышдыр. 1903 илдя йени баш назир Ейнцддювлянин Б.-йя гаршы чыхмасы вя ейни заманда онун рягиби олан Шейх Фязлуллащ Нурини йцксялтмяси Б.-ни щюкумятя мцхалиф гцввяляр сырасына гатылмаьа вадар етди. Щюкумят ялейщиня эениш кампанийайа башлайан Б. Тещран алимляриндян Сейид Мящяммяд Тябатябаи иля йахынлашды. Тябатябаи иля бирликдя Тещрандакы Шащ мясъидиндя кечирдийи топланты шащын адамлары тяряфиндян даьыдылды, Б. вя Тябатябаи ися Тещран йахынлыьынакы Шащ Ябдцлязим тцрбясиня сыьындылар. Онлар, ядалятли бир мяълис чаьырылмайынъа Тещрана дюнмяйяъяклярини бяйан етдиляр. Тялябляри гябул олундугдан сонра 1906 илин декабрында Тещрана гайытдылар. Бир мцддят сонра чаьырылан илк мяълисдя
  Б. цч истигамятдя мцбаризя апармаьа мяъбур иди: Мящяммядяли шащла, мяшрутячилийи динсизликля ейниляшдирян Шейх Фязлуллащ Нури иля вя шяриятя зидд ганунлар гябул етмяйя чалышан мяълис цзвляри иля. 1908 илин ийунунда мяълис шащ тяряфиндян бурахылды, Б. щябс олунараг 8 ай Безещруд к.-ндя галды, даща сонра ися Няъяфя сцрэцн едилди. Мящяммядяли шащын деврилмясиндян (1909) сонра Б. йенидян ачылан мяълисдя фяалиййят эюстярмишдир. Б. иля мяълисдяки радикал бир груп (Гафгаз сосиал-демократлара баьлы олан) арасында зиддиййятлярин кяскинляшмяси нятиъясиндя о, евиндя юлдцрцлмцшдцр.

   Б.-нин фигщ елминя даир йаздыьы 25 ри саляси Мяшщяддяки Аситане-и Гцдс китабханасында сахланылыр.

  BEHBƏHANİ 


  БЕЩБЯЩАНИ Абдулла ибн Исмайыл (1840, Няъяф – 16.7.1910, Тещран) – Мяшрутя щярякатынын лидерляриндян бири, ислам алими. Дини тящсилини атасындан вя Мирзя Щясян Ширази башда олмагла дюврцнцн танынмыш алимляриндян алмышдыр. Тещранда шярият мящкямясинин щакими олан атасы Сейид Исмайылын юлцмцндян (1878) сонра онун вязифясини иъра етмяйя башламышдыр. Б. Тянбяки цсйанына (1891) гаршы чыхмыш, Иранда Русийанын нцфузунун артмамасы цчцн инэилисляр иля бирликдя чалышмышдыр. 1903 илдя йени баш назир Ейнцддювлянин Б.-йя гаршы чыхмасы вя ейни заманда онун рягиби олан Шейх Фязлуллащ Нурини йцксялтмяси Б.-ни щюкумятя мцхалиф гцввяляр сырасына гатылмаьа вадар етди. Щюкумят ялейщиня эениш кампанийайа башлайан Б. Тещран алимляриндян Сейид Мящяммяд Тябатябаи иля йахынлашды. Тябатябаи иля бирликдя Тещрандакы Шащ мясъидиндя кечирдийи топланты шащын адамлары тяряфиндян даьыдылды, Б. вя Тябатябаи ися Тещран йахынлыьынакы Шащ Ябдцлязим тцрбясиня сыьындылар. Онлар, ядалятли бир мяълис чаьырылмайынъа Тещрана дюнмяйяъяклярини бяйан етдиляр. Тялябляри гябул олундугдан сонра 1906 илин декабрында Тещрана гайытдылар. Бир мцддят сонра чаьырылан илк мяълисдя
  Б. цч истигамятдя мцбаризя апармаьа мяъбур иди: Мящяммядяли шащла, мяшрутячилийи динсизликля ейниляшдирян Шейх Фязлуллащ Нури иля вя шяриятя зидд ганунлар гябул етмяйя чалышан мяълис цзвляри иля. 1908 илин ийунунда мяълис шащ тяряфиндян бурахылды, Б. щябс олунараг 8 ай Безещруд к.-ндя галды, даща сонра ися Няъяфя сцрэцн едилди. Мящяммядяли шащын деврилмясиндян (1909) сонра Б. йенидян ачылан мяълисдя фяалиййят эюстярмишдир. Б. иля мяълисдяки радикал бир груп (Гафгаз сосиал-демократлара баьлы олан) арасында зиддиййятлярин кяскинляшмяси нятиъясиндя о, евиндя юлдцрцлмцшдцр.

   Б.-нин фигщ елминя даир йаздыьы 25 ри саляси Мяшщяддяки Аситане-и Гцдс китабханасында сахланылыр.