Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Məmiş Şahbaz oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Мямиш Шащбаз оьлу (1923, индики Кцрдямир р-нунун Му- радхан к. – 20.1.1945) – Совет Иттифагы Гящряманы (юлцмцндян сонра, 24.3.1945), сержант. 1942 илдян Совет ордусунда хидмят етмиш, Курск вурушмасында (1943), Белорусийанын (1944), Полшанын (1944–45) азад едилмясиндя иэидлик эюстярмишдир. Полшада эедян дюйцшлярдя щялак олмушдур. Гырмызы Улдуз ордени иля тялтиф едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Məmiş Şahbaz oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Мямиш Шащбаз оьлу (1923, индики Кцрдямир р-нунун Му- радхан к. – 20.1.1945) – Совет Иттифагы Гящряманы (юлцмцндян сонра, 24.3.1945), сержант. 1942 илдян Совет ордусунда хидмят етмиш, Курск вурушмасында (1943), Белорусийанын (1944), Полшанын (1944–45) азад едилмясиндя иэидлик эюстярмишдир. Полшада эедян дюйцшлярдя щялак олмушдур. Гырмызы Улдуз ордени иля тялтиф едилмишдир.

  ABDULLAYEV Məmiş Şahbaz oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Мямиш Шащбаз оьлу (1923, индики Кцрдямир р-нунун Му- радхан к. – 20.1.1945) – Совет Иттифагы Гящряманы (юлцмцндян сонра, 24.3.1945), сержант. 1942 илдян Совет ордусунда хидмят етмиш, Курск вурушмасында (1943), Белорусийанын (1944), Полшанын (1944–45) азад едилмясиндя иэидлик эюстярмишдир. Полшада эедян дюйцшлярдя щялак олмушдур. Гырмызы Улдуз ордени иля тялтиф едилмишдир.