Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CANƏHMƏDOV


  ЪАНЯЩМЯДОВ Ящяд Ханящмяд оьлу (д. 23.11.1946, Хызы р-нунун Бахшылы к.) – триболоэийа вя триботехника сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1989), проф. (1991). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин- туну (индики АДНА) битирмишдир (1969). 1973–91 иллярдя щямин ин-тда, мцхтялиф вязифялярдя чалышмыш, 1991 илдян кафедра мцдиридир. Ясас елми ишляри нефт-газ аваданлыгларында триботехники проблемляр вя онларын сащя цзря тяърцби тятбиги мясяляляриня щяср едилмишдир. 250-дян чох елми мягалянин, 4 монографийанын, 462 сайлы елми кяшфин мцяллифидир. Бир сыра бейнялхалг конфрансларда чыхыш етмишдир. 2014 ildя P.L. Kapitsa ad. qыzыl medala лайиг эюрцлмцшдцр. Ясярляр и: Триботехнические проблемы в нефтегазовом оборудовании. Б, 1998; Механика эластометров в нефтегазовом оборудовании. Б, 2002; Нефтяная трибология. Б, 2003; Пакерин кипляндириъи елементляри (Л.С. Щаъыйева иля бирликдя). Б. 2004.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CANƏHMƏDOV


  ЪАНЯЩМЯДОВ Ящяд Ханящмяд оьлу (д. 23.11.1946, Хызы р-нунун Бахшылы к.) – триболоэийа вя триботехника сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1989), проф. (1991). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин- туну (индики АДНА) битирмишдир (1969). 1973–91 иллярдя щямин ин-тда, мцхтялиф вязифялярдя чалышмыш, 1991 илдян кафедра мцдиридир. Ясас елми ишляри нефт-газ аваданлыгларында триботехники проблемляр вя онларын сащя цзря тяърцби тятбиги мясяляляриня щяср едилмишдир. 250-дян чох елми мягалянин, 4 монографийанын, 462 сайлы елми кяшфин мцяллифидир. Бир сыра бейнялхалг конфрансларда чыхыш етмишдир. 2014 ildя P.L. Kapitsa ad. qыzыl medala лайиг эюрцлмцшдцр. Ясярляр и: Триботехнические проблемы в нефтегазовом оборудовании. Б, 1998; Механика эластометров в нефтегазовом оборудовании. Б, 2002; Нефтяная трибология. Б, 2003; Пакерин кипляндириъи елементляри (Л.С. Щаъыйева иля бирликдя). Б. 2004.

  CANƏHMƏDOV


  ЪАНЯЩМЯДОВ Ящяд Ханящмяд оьлу (д. 23.11.1946, Хызы р-нунун Бахшылы к.) – триболоэийа вя триботехника сащясиндя Азярб. алими, техника е.д. (1989), проф. (1991). Азярб. Нефт вя Кимйа Ин- туну (индики АДНА) битирмишдир (1969). 1973–91 иллярдя щямин ин-тда, мцхтялиф вязифялярдя чалышмыш, 1991 илдян кафедра мцдиридир. Ясас елми ишляри нефт-газ аваданлыгларында триботехники проблемляр вя онларын сащя цзря тяърцби тятбиги мясяляляриня щяср едилмишдир. 250-дян чох елми мягалянин, 4 монографийанын, 462 сайлы елми кяшфин мцяллифидир. Бир сыра бейнялхалг конфрансларда чыхыш етмишдир. 2014 ildя P.L. Kapitsa ad. qыzыl medala лайиг эюрцлмцшдцр. Ясярляр и: Триботехнические проблемы в нефтегазовом оборудовании. Б, 1998; Механика эластометров в нефтегазовом оборудовании. Б, 2002; Нефтяная трибология. Б, 2003; Пакерин кипляндириъи елементляри (Л.С. Щаъыйева иля бирликдя). Б. 2004.