Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CANI OĞLU ABDULLA

  ЪАНЫ ОЬЛУ АБДУЛЛА, Кярбялайы Абдулла (тягр.1777, Шуша – 1838, Шуша) – Азярб. шаири. Классик вя ашыг шеири тярзиндя, Азярб. вя фарс дилляриндя лирик вя сатирик шеирляр йазмышдыр. Гязял вя мцхям- мясляри бядии дяйяри иля диггяти ъялб едир. 19 яср Азярб. шаири Кярбялайы Сяфи Валещ иля достлуг етмиш, онунла шеирляшмишдир. “Ей ики эюзцм, гыл беля шащбазя тамаша” мисрасы иля башланан ъыьалы мцхяммяси эениш йайылмышдыр. Щяъвляри иля мяшщур олмушдур. Ясяр и: Мцхяммясляр. Азярбайъан классик ядябиййаты китабханасы. 20 ъилддя, ъ.8., XIX ясрин биринъи йарысында Азярбайъан ядябиййаты. Б., 1988. Яд.: Кючярли Ф. Азярбайъан ядябиййаты. 2 ъилддя, ъ. I, Б., 2005.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CANI OĞLU ABDULLA

  ЪАНЫ ОЬЛУ АБДУЛЛА, Кярбялайы Абдулла (тягр.1777, Шуша – 1838, Шуша) – Азярб. шаири. Классик вя ашыг шеири тярзиндя, Азярб. вя фарс дилляриндя лирик вя сатирик шеирляр йазмышдыр. Гязял вя мцхям- мясляри бядии дяйяри иля диггяти ъялб едир. 19 яср Азярб. шаири Кярбялайы Сяфи Валещ иля достлуг етмиш, онунла шеирляшмишдир. “Ей ики эюзцм, гыл беля шащбазя тамаша” мисрасы иля башланан ъыьалы мцхяммяси эениш йайылмышдыр. Щяъвляри иля мяшщур олмушдур. Ясяр и: Мцхяммясляр. Азярбайъан классик ядябиййаты китабханасы. 20 ъилддя, ъ.8., XIX ясрин биринъи йарысында Азярбайъан ядябиййаты. Б., 1988. Яд.: Кючярли Ф. Азярбайъан ядябиййаты. 2 ъилддя, ъ. I, Б., 2005.

  CANI OĞLU ABDULLA

  ЪАНЫ ОЬЛУ АБДУЛЛА, Кярбялайы Абдулла (тягр.1777, Шуша – 1838, Шуша) – Азярб. шаири. Классик вя ашыг шеири тярзиндя, Азярб. вя фарс дилляриндя лирик вя сатирик шеирляр йазмышдыр. Гязял вя мцхям- мясляри бядии дяйяри иля диггяти ъялб едир. 19 яср Азярб. шаири Кярбялайы Сяфи Валещ иля достлуг етмиш, онунла шеирляшмишдир. “Ей ики эюзцм, гыл беля шащбазя тамаша” мисрасы иля башланан ъыьалы мцхяммяси эениш йайылмышдыр. Щяъвляри иля мяшщур олмушдур. Ясяр и: Мцхяммясляр. Азярбайъан классик ядябиййаты китабханасы. 20 ъилддя, ъ.8., XIX ясрин биринъи йарысында Азярбайъан ядябиййаты. Б., 1988. Яд.: Кючярли Ф. Азярбайъан ядябиййаты. 2 ъилддя, ъ. I, Б., 2005.