Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEHBUDOV Lütfəli bəy

  БЕЩБУДОВ Лцтфяли бяй Рящим аьа оьлу (1879, Шуша гязасынын Цчоьлан к. – 1918, Шуша) – Азярб.-да милли азадлыг щярякатынын фяал иштиракчыларындан бири. Бакы реалны мяктябини, сонра ися Петербург Техноложи Ин-туну мцщяндис-механик ихтисасы цзря битирмишдир (1903). Кцр-Хязяр эямичилик ъямиййятинин рящбяри олмушдур (1908). Б. “Дифаи” партийасынын, Загафгазийа сейминин мцсялман фраксийасынын цзвц кими (“Мцсават” вя демократик битяряфляр групундан сечил- мишдир) иътимаи-сийаси фяалиййят эюстярмиш, “Ниъат” хейриййя ъямиййятинин ишиндя иштирак етмишдир. 1918 илдя Шушада тцрк-мцсялман ящалийя гаршы сойгырымы тюрядян ермяни-дашнак гулдурлары тяряфиндян гятля йетирилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEHBUDOV Lütfəli bəy

  БЕЩБУДОВ Лцтфяли бяй Рящим аьа оьлу (1879, Шуша гязасынын Цчоьлан к. – 1918, Шуша) – Азярб.-да милли азадлыг щярякатынын фяал иштиракчыларындан бири. Бакы реалны мяктябини, сонра ися Петербург Техноложи Ин-туну мцщяндис-механик ихтисасы цзря битирмишдир (1903). Кцр-Хязяр эямичилик ъямиййятинин рящбяри олмушдур (1908). Б. “Дифаи” партийасынын, Загафгазийа сейминин мцсялман фраксийасынын цзвц кими (“Мцсават” вя демократик битяряфляр групундан сечил- мишдир) иътимаи-сийаси фяалиййят эюстярмиш, “Ниъат” хейриййя ъямиййятинин ишиндя иштирак етмишдир. 1918 илдя Шушада тцрк-мцсялман ящалийя гаршы сойгырымы тюрядян ермяни-дашнак гулдурлары тяряфиндян гятля йетирилмишдир.

  BEHBUDOV Lütfəli bəy

  БЕЩБУДОВ Лцтфяли бяй Рящим аьа оьлу (1879, Шуша гязасынын Цчоьлан к. – 1918, Шуша) – Азярб.-да милли азадлыг щярякатынын фяал иштиракчыларындан бири. Бакы реалны мяктябини, сонра ися Петербург Техноложи Ин-туну мцщяндис-механик ихтисасы цзря битирмишдир (1903). Кцр-Хязяр эямичилик ъямиййятинин рящбяри олмушдур (1908). Б. “Дифаи” партийасынын, Загафгазийа сейминин мцсялман фраксийасынын цзвц кими (“Мцсават” вя демократик битяряфляр групундан сечил- мишдир) иътимаи-сийаси фяалиййят эюстярмиш, “Ниъат” хейриййя ъямиййятинин ишиндя иштирак етмишдир. 1918 илдя Шушада тцрк-мцсялман ящалийя гаршы сойгырымы тюрядян ермяни-дашнак гулдурлары тяряфиндян гятля йетирилмишдир.