Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CANIBEKOV


  ЪАНЫБЕКОВ Владимир Александрович [d.13.5.1942, Qazaxыstan SSR, Cяnubi Гazaxыstan vil., Bostanlыq r-nuнун Иsgяndяr k. (Юzbяkistan, indiki Daшkяnd vil. Bostanlыq r-nuнун Иsgяndяr qяs.)] – SSRИ tяyyarячi- kosmonavtы, aviasiya gen. m.-u., iki dяfя Sovet Иttifaqы Qяhrяmanы (1978, 1981). Йеysk Аli Щяrbi Аviasiya Тяййарячиляр Мяktяbini bitirдикдян (1965) сонра HHQ-dя тяййарячи-тялиматчы кими хидмят етмишдир. 1970 ildяn kosmonavtlar dяstяsindяdir. 5 kosmik uчuш keчirmiшdir. Илк учушуну (10– 16.1.1978) “Сойуз-27” kosmik gяmisindя (KG) gяmi komandiri кими vя “Salyut- 6” orbital stansiyasыnda hяyata keчirmiшdir. Uчuш 5 сутка 22 саат 59 dяq. davam etmiшdir. Иkinci uчuшу (22–30.3.1981) “Soyuz-39” KG (beynяlxalq sov.-monqol ekipajыnын komandirи кими) вя “Salyut-6” orbital stansiyасынda олмушдур (учuш мцддяти 7 sutka 20 саат 42 dяq.). Цчцncц учушу (24.6.–2.7.1982) sov.-fransыz ekipajынын komandirи kimi “Soyuz T-6” КЭ vя “Sоyuз T-5” КЭ ilя birlяшmiш “Salyut- 7” orbital stansiyasында yerinя yetirmiшdir. Uчuш 7 sutka 21 sаат 51 dяq. davam etmiшdir. 17–25.7.1984 илдя “So- yuz T-12” vя “Soyuz T-11” KG ilя birlяшmiш “Salyut-7” orbital stansiyasында komandir kimi dюrdцncц uчuшu hяyata keчirmiшdir. Uчuшун давам етдийи 11 sutka 19 sаат 14 dяq. ярзиндя o, aчыq космик фязайа чыхышы щяйата кечирмишдир (3 саат 35 дяг.). 112 sуtka 3 sаат 51 dяq. давам едян бeшinci учушу (6.6.–26.9.1985) “Soyuz T–13” КЭ-ндя (gяminin komandiri кими) вя “Salyut-7” orbital stansiyasыnda йериня йетирмишдир. Aчыq kosmosда 5 sаат давам едян мцряккяб техноложи ямялиййатлары йериня йетирмишдир. 5 dяfя Lenin ordeni, Франсанын Fяxri Legion ordeni (1982) вя медалларла tяltif olunmuшdur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CANIBEKOV


  ЪАНЫБЕКОВ Владимир Александрович [d.13.5.1942, Qazaxыstan SSR, Cяnubi Гazaxыstan vil., Bostanlыq r-nuнун Иsgяndяr k. (Юzbяkistan, indiki Daшkяnd vil. Bostanlыq r-nuнун Иsgяndяr qяs.)] – SSRИ tяyyarячi- kosmonavtы, aviasiya gen. m.-u., iki dяfя Sovet Иttifaqы Qяhrяmanы (1978, 1981). Йеysk Аli Щяrbi Аviasiya Тяййарячиляр Мяktяbini bitirдикдян (1965) сонра HHQ-dя тяййарячи-тялиматчы кими хидмят етмишдир. 1970 ildяn kosmonavtlar dяstяsindяdir. 5 kosmik uчuш keчirmiшdir. Илк учушуну (10– 16.1.1978) “Сойуз-27” kosmik gяmisindя (KG) gяmi komandiri кими vя “Salyut- 6” orbital stansiyasыnda hяyata keчirmiшdir. Uчuш 5 сутка 22 саат 59 dяq. davam etmiшdir. Иkinci uчuшу (22–30.3.1981) “Soyuz-39” KG (beynяlxalq sov.-monqol ekipajыnын komandirи кими) вя “Salyut-6” orbital stansiyасынda олмушдур (учuш мцддяти 7 sutka 20 саат 42 dяq.). Цчцncц учушу (24.6.–2.7.1982) sov.-fransыz ekipajынын komandirи kimi “Soyuz T-6” КЭ vя “Sоyuз T-5” КЭ ilя birlяшmiш “Salyut- 7” orbital stansiyasында yerinя yetirmiшdir. Uчuш 7 sutka 21 sаат 51 dяq. davam etmiшdir. 17–25.7.1984 илдя “So- yuz T-12” vя “Soyuz T-11” KG ilя birlяшmiш “Salyut-7” orbital stansiyasында komandir kimi dюrdцncц uчuшu hяyata keчirmiшdir. Uчuшун давам етдийи 11 sutka 19 sаат 14 dяq. ярзиндя o, aчыq космик фязайа чыхышы щяйата кечирмишдир (3 саат 35 дяг.). 112 sуtka 3 sаат 51 dяq. давам едян бeшinci учушу (6.6.–26.9.1985) “Soyuz T–13” КЭ-ндя (gяminin komandiri кими) вя “Salyut-7” orbital stansiyasыnda йериня йетирмишдир. Aчыq kosmosда 5 sаат давам едян мцряккяб техноложи ямялиййатлары йериня йетирмишдир. 5 dяfя Lenin ordeni, Франсанын Fяxri Legion ordeni (1982) вя медалларла tяltif olunmuшdur.

  CANIBEKOV


  ЪАНЫБЕКОВ Владимир Александрович [d.13.5.1942, Qazaxыstan SSR, Cяnubi Гazaxыstan vil., Bostanlыq r-nuнун Иsgяndяr k. (Юzbяkistan, indiki Daшkяnd vil. Bostanlыq r-nuнун Иsgяndяr qяs.)] – SSRИ tяyyarячi- kosmonavtы, aviasiya gen. m.-u., iki dяfя Sovet Иttifaqы Qяhrяmanы (1978, 1981). Йеysk Аli Щяrbi Аviasiya Тяййарячиляр Мяktяbini bitirдикдян (1965) сонра HHQ-dя тяййарячи-тялиматчы кими хидмят етмишдир. 1970 ildяn kosmonavtlar dяstяsindяdir. 5 kosmik uчuш keчirmiшdir. Илк учушуну (10– 16.1.1978) “Сойуз-27” kosmik gяmisindя (KG) gяmi komandiri кими vя “Salyut- 6” orbital stansiyasыnda hяyata keчirmiшdir. Uчuш 5 сутка 22 саат 59 dяq. davam etmiшdir. Иkinci uчuшу (22–30.3.1981) “Soyuz-39” KG (beynяlxalq sov.-monqol ekipajыnын komandirи кими) вя “Salyut-6” orbital stansiyасынda олмушдур (учuш мцддяти 7 sutka 20 саат 42 dяq.). Цчцncц учушу (24.6.–2.7.1982) sov.-fransыz ekipajынын komandirи kimi “Soyuz T-6” КЭ vя “Sоyuз T-5” КЭ ilя birlяшmiш “Salyut- 7” orbital stansiyasында yerinя yetirmiшdir. Uчuш 7 sutka 21 sаат 51 dяq. davam etmiшdir. 17–25.7.1984 илдя “So- yuz T-12” vя “Soyuz T-11” KG ilя birlяшmiш “Salyut-7” orbital stansiyasында komandir kimi dюrdцncц uчuшu hяyata keчirmiшdir. Uчuшун давам етдийи 11 sutka 19 sаат 14 dяq. ярзиндя o, aчыq космик фязайа чыхышы щяйата кечирмишдир (3 саат 35 дяг.). 112 sуtka 3 sаат 51 dяq. давам едян бeшinci учушу (6.6.–26.9.1985) “Soyuz T–13” КЭ-ндя (gяminin komandiri кими) вя “Salyut-7” orbital stansiyasыnda йериня йетирмишдир. Aчыq kosmosда 5 sаат давам едян мцряккяб техноложи ямялиййатлары йериня йетирмишдир. 5 dяfя Lenin ordeni, Франсанын Fяxri Legion ordeni (1982) вя медалларла tяltif olunmuшdur.