Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CANİBƏYOV


  ЪАНИБЯЙОВ Назил Фазил оьлу (д. 21. 9. 1942, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д.(1987), проф. (1994), АМЕА-нын м. цзвц (2007). Азярб. Дювлят Ун-тини би- тирмишдир (1965). АМЕА-нын Й. Мяммядялийев ад. Нефт-Кимйа Просесляри Ин-тунда лабораторийа мцдиридир (1986 илдян). Тядгигатлары полифунксионал комплексонларын, комплексонатла-рын вя металкомплекс бирляшмялярин син- тези вя онларын полимер материалларда, сцрткц йаьларында, йанаъагларда ашгарлар вя полимерляшмядя катализаторлар кими истифадя едилмяси сащясиндядир. 169 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CANİBƏYOV


  ЪАНИБЯЙОВ Назил Фазил оьлу (д. 21. 9. 1942, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д.(1987), проф. (1994), АМЕА-нын м. цзвц (2007). Азярб. Дювлят Ун-тини би- тирмишдир (1965). АМЕА-нын Й. Мяммядялийев ад. Нефт-Кимйа Просесляри Ин-тунда лабораторийа мцдиридир (1986 илдян). Тядгигатлары полифунксионал комплексонларын, комплексонатла-рын вя металкомплекс бирляшмялярин син- тези вя онларын полимер материалларда, сцрткц йаьларында, йанаъагларда ашгарлар вя полимерляшмядя катализаторлар кими истифадя едилмяси сащясиндядир. 169 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. 

  CANİBƏYOV


  ЪАНИБЯЙОВ Назил Фазил оьлу (д. 21. 9. 1942, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д.(1987), проф. (1994), АМЕА-нын м. цзвц (2007). Азярб. Дювлят Ун-тини би- тирмишдир (1965). АМЕА-нын Й. Мяммядялийев ад. Нефт-Кимйа Просесляри Ин-тунда лабораторийа мцдиридир (1986 илдян). Тядгигатлары полифунксионал комплексонларын, комплексонатла-рын вя металкомплекс бирляшмялярин син- тези вя онларын полимер материалларда, сцрткц йаьларында, йанаъагларда ашгарлар вя полимерляшмядя катализаторлар кими истифадя едилмяси сащясиндядир. 169 елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.