Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Məmməd Nuru oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Мяммяд Нуру оьлу (д. 10.10. 1937, Шамахы р-нунун Сцнди к.) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е. д. (1993), Азярб. Респ. Дювлят мцкафаты лауреаты (1986). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1961). Азярб. ЕА-нын Физика Ин-тунда чалышыр (1961 илдян). Тядгигатлары магнит материалларынын нязяриййяси сащясиндядир. 50-я йахын елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Məmməd Nuru oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Мяммяд Нуру оьлу (д. 10.10. 1937, Шамахы р-нунун Сцнди к.) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е. д. (1993), Азярб. Респ. Дювлят мцкафаты лауреаты (1986). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1961). Азярб. ЕА-нын Физика Ин-тунда чалышыр (1961 илдян). Тядгигатлары магнит материалларынын нязяриййяси сащясиндядир. 50-я йахын елми ясярин мцяллифидир.

  ABDULLAYEV Məmməd Nuru oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Мяммяд Нуру оьлу (д. 10.10. 1937, Шамахы р-нунун Сцнди к.) – Азярб. физики, физика-рийазиййат е. д. (1993), Азярб. Респ. Дювлят мцкафаты лауреаты (1986). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1961). Азярб. ЕА-нын Физика Ин-тунда чалышыр (1961 илдян). Тядгигатлары магнит материалларынын нязяриййяси сащясиндядир. 50-я йахын елми ясярин мцяллифидир.