Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEHBUDOV Səfiyar Abuzər oğlu

  БЕЩБУДОВ Сяфийар Абузяр оьлу (18.7. 1967, Бярдя р-нунун Моллалы к. – 21.3. 1992, Ясэяран р-ну) – Азярб.-ын Милли Гящряманы (юлцмцндян сонра, 7.7.1992). Ясэяран р-ну уь- рунда эедян дюйцшлярдя щялак олмуш, доьулдуьу кянддя дяфн едилмишдир. Адына мяктяб вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEHBUDOV Səfiyar Abuzər oğlu

  БЕЩБУДОВ Сяфийар Абузяр оьлу (18.7. 1967, Бярдя р-нунун Моллалы к. – 21.3. 1992, Ясэяран р-ну) – Азярб.-ын Милли Гящряманы (юлцмцндян сонра, 7.7.1992). Ясэяран р-ну уь- рунда эедян дюйцшлярдя щялак олмуш, доьулдуьу кянддя дяфн едилмишдир. Адына мяктяб вар.

  BEHBUDOV Səfiyar Abuzər oğlu

  БЕЩБУДОВ Сяфийар Абузяр оьлу (18.7. 1967, Бярдя р-нунун Моллалы к. – 21.3. 1992, Ясэяран р-ну) – Азярб.-ын Милли Гящряманы (юлцмцндян сонра, 7.7.1992). Ясэяран р-ну уь- рунда эедян дюйцшлярдя щялак олмуш, доьулдуьу кянддя дяфн едилмишдир. Адына мяктяб вар.