Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEHBUDOVA Sevda Paşa qızı

  БЕЩБУДОВА Севда Паша гызы (д.15.8. 1933, Эянъя) – Азярб. агроному. кянд тясяррцфаты е.д. (1992), проф. (1996). Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-туну битир- мишдир. 1968 илдян щямин ин-тун биткичилик кафедрасында ишляйир, 1994 илдян кафедра мцдиридир. Тядгигатлары тарла биткиляриндян еколожи тямиз мящсул истещсалы технолоэийасынын оптималлашдырылмасы вя ишлянилмясиня щяср едилмишдир. 125-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Кадр щазырлыьында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEHBUDOVA Sevda Paşa qızı

  БЕЩБУДОВА Севда Паша гызы (д.15.8. 1933, Эянъя) – Азярб. агроному. кянд тясяррцфаты е.д. (1992), проф. (1996). Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-туну битир- мишдир. 1968 илдян щямин ин-тун биткичилик кафедрасында ишляйир, 1994 илдян кафедра мцдиридир. Тядгигатлары тарла биткиляриндян еколожи тямиз мящсул истещсалы технолоэийасынын оптималлашдырылмасы вя ишлянилмясиня щяср едилмишдир. 125-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Кадр щазырлыьында хидмяти вар.

  BEHBUDOVA Sevda Paşa qızı

  БЕЩБУДОВА Севда Паша гызы (д.15.8. 1933, Эянъя) – Азярб. агроному. кянд тясяррцфаты е.д. (1992), проф. (1996). Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-туну битир- мишдир. 1968 илдян щямин ин-тун биткичилик кафедрасында ишляйир, 1994 илдян кафедра мцдиридир. Тядгигатлары тарла биткиляриндян еколожи тямиз мящсул истещсалы технолоэийасынын оптималлашдырылмасы вя ишлянилмясиня щяср едилмишдир. 125-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Кадр щазырлыьында хидмяти вар.