Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Məmməd Vəli oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Мяммяд Вяли оьлу (15.12.1923, Самух р-нунун Чобанабдаллы к.–15.5.2006, Бакы) – щейвандарлыг сащясиндя Азярб. алими, к.т.е.д. (1987), проф. (1988). 1951 илдя Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-туну битирмишдир. Азярб. Елми Тядгигат Щейвандарлыг Ин-тунда баш елми ишчи, шюбя мцдири, 1985–2004 иллярдя елми ишляр цзря директор мцавини ишлямишдир. Азярб.-ын мящсулдар гойун ъинсляринин (ясасян, лязэи вя бозах) бярпа едилмясиндя, онларын хязлик кейфиййятинин йахшылашдырылмасында хидмяти вар. 130-дан чох елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Məmməd Vəli oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Мяммяд Вяли оьлу (15.12.1923, Самух р-нунун Чобанабдаллы к.–15.5.2006, Бакы) – щейвандарлыг сащясиндя Азярб. алими, к.т.е.д. (1987), проф. (1988). 1951 илдя Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-туну битирмишдир. Азярб. Елми Тядгигат Щейвандарлыг Ин-тунда баш елми ишчи, шюбя мцдири, 1985–2004 иллярдя елми ишляр цзря директор мцавини ишлямишдир. Азярб.-ын мящсулдар гойун ъинсляринин (ясасян, лязэи вя бозах) бярпа едилмясиндя, онларын хязлик кейфиййятинин йахшылашдырылмасында хидмяти вар. 130-дан чох елми ясярин мцяллифидир.

  ABDULLAYEV Məmməd Vəli oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Мяммяд Вяли оьлу (15.12.1923, Самух р-нунун Чобанабдаллы к.–15.5.2006, Бакы) – щейвандарлыг сащясиндя Азярб. алими, к.т.е.д. (1987), проф. (1988). 1951 илдя Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-туну битирмишдир. Азярб. Елми Тядгигат Щейвандарлыг Ин-тунда баш елми ишчи, шюбя мцдири, 1985–2004 иллярдя елми ишляр цзря директор мцавини ишлямишдир. Азярб.-ын мящсулдар гойун ъинсляринин (ясасян, лязэи вя бозах) бярпа едилмясиндя, онларын хязлик кейфиййятинин йахшылашдырылмасында хидмяти вар. 130-дан чох елми ясярин мцяллифидир.