Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEKKE


  БÉККЕ (Беъке) Фридрих Иощанн Карл (31.12.1855, Прага – 18.6.1931, Вйана) – Австрийа минералогу вя петрографы, Вйана ЕА-нын цзвц (1902, 1911 илдян баш катиб), Петербург ЕА-нын яъняби м. цзвц (1912). Вйана Ун-тини битирмишдир (1878). Прага (1890–98) вя Вйана (1898–1927) ун-тляринин проф.-у, Вйана Ун-тинин Минералоэийа музейинин директору (1906–27) олмушдур. Ясас тядгигатлары сцхурларын микроскоп алтында юйрянилмяси иля ялагядардыр. Бекке цсулуну тяклиф етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEKKE


  БÉККЕ (Беъке) Фридрих Иощанн Карл (31.12.1855, Прага – 18.6.1931, Вйана) – Австрийа минералогу вя петрографы, Вйана ЕА-нын цзвц (1902, 1911 илдян баш катиб), Петербург ЕА-нын яъняби м. цзвц (1912). Вйана Ун-тини битирмишдир (1878). Прага (1890–98) вя Вйана (1898–1927) ун-тляринин проф.-у, Вйана Ун-тинин Минералоэийа музейинин директору (1906–27) олмушдур. Ясас тядгигатлары сцхурларын микроскоп алтында юйрянилмяси иля ялагядардыр. Бекке цсулуну тяклиф етмишдир.

  BEKKE


  БÉККЕ (Беъке) Фридрих Иощанн Карл (31.12.1855, Прага – 18.6.1931, Вйана) – Австрийа минералогу вя петрографы, Вйана ЕА-нын цзвц (1902, 1911 илдян баш катиб), Петербург ЕА-нын яъняби м. цзвц (1912). Вйана Ун-тини битирмишдир (1878). Прага (1890–98) вя Вйана (1898–1927) ун-тляринин проф.-у, Вйана Ун-тинин Минералоэийа музейинин директору (1906–27) олмушдур. Ясас тядгигатлары сцхурларын микроскоп алтында юйрянилмяси иля ялагядардыр. Бекке цсулуну тяклиф етмишдир.