Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEKKER Boris

  БÉККЕР (Беъкер) Борис (д. 22.11.1967, Лаймен) – алман идманчысы (теннис), 1980-ъи иллярин сону – 1990-ъы иллярин яввялляриндя дцнйанын ян эцълц теннисчиляриндян бири. Уимблдон турнири тарихиндя ян эянъ галибдир (1985). Даща 5 дяфя “Бюйцк дябилгя” турнирляриндя: Уимблдон (1986, 1989), АБШ (1989) вя Австралийанын (1991,1996) ачыг чемпионатларында гялябя газанмышдыр. 25-ъи Йай Олимпийа Ойунларынын (1992, Барселона М. Штих иля гоша йарышда) чемпиону, АФР командасынын щейятиндя “Девис кубоку”нун сащиби (1988, 1989) олмушдур.

                                                                 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEKKER Boris

  БÉККЕР (Беъкер) Борис (д. 22.11.1967, Лаймен) – алман идманчысы (теннис), 1980-ъи иллярин сону – 1990-ъы иллярин яввялляриндя дцнйанын ян эцълц теннисчиляриндян бири. Уимблдон турнири тарихиндя ян эянъ галибдир (1985). Даща 5 дяфя “Бюйцк дябилгя” турнирляриндя: Уимблдон (1986, 1989), АБШ (1989) вя Австралийанын (1991,1996) ачыг чемпионатларында гялябя газанмышдыр. 25-ъи Йай Олимпийа Ойунларынын (1992, Барселона М. Штих иля гоша йарышда) чемпиону, АФР командасынын щейятиндя “Девис кубоку”нун сащиби (1988, 1989) олмушдур.

                                                                 

  BEKKER Boris

  БÉККЕР (Беъкер) Борис (д. 22.11.1967, Лаймен) – алман идманчысы (теннис), 1980-ъи иллярин сону – 1990-ъы иллярин яввялляриндя дцнйанын ян эцълц теннисчиляриндян бири. Уимблдон турнири тарихиндя ян эянъ галибдир (1985). Даща 5 дяфя “Бюйцк дябилгя” турнирляриндя: Уимблдон (1986, 1989), АБШ (1989) вя Австралийанын (1991,1996) ачыг чемпионатларында гялябя газанмышдыр. 25-ъи Йай Олимпийа Ойунларынын (1992, Барселона М. Штих иля гоша йарышда) чемпиону, АФР командасынын щейятиндя “Девис кубоку”нун сащиби (1988, 1989) олмушдур.