Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEKKER Karl


  БÉККЕР Карл Щенрих (12.4.1876, Амстердам – 10.2.1933, Берлин) – алман шяргшцнасы вя дювлят хадими. Лозанна, Щейделберг вя Берлин ун-тляриндя тящсил алмышдыр. Ибн ял-Ъевзинин Ямяви хялифяси Юмяр ибн Ябдцлязизин щяйатынындан бящс едян ясярини алман дилинdя няшр етдирмиш, Щейделберг Ун-тиндя докторлуг дяряъясини алмышдыр (1899). Щейделберг Ун-тиндя (1900–07), Щамбург Мцстямлякя Ин-тунда (1907–13) вя Бонн Ун-тиндя (1913) Шярг тарихи вя мядяниййяти цзря мцщазиряляр охумушдур. Б. Шярг юлкяляри тарихинин тядгиги цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян “Der Islam” (1910) журналынын тясисчиси вя баш редактору олмушдур. Биринъи дцнйа мцщарибяси башланаркян Алманийа щюкумятинин тапшырыьы иля Шярг сийасятинин тядгигиня башламыш, хцсусиля Алманийа вя Инэилтярянин Османлы империйасы иля мцнасибятлярини арашдырмышдыр. 1916 илдя Пруссийа Мядяниййят Назирлийиндя мцшавир ишлямиш, 1921, 1925–30 иллярдя мядяниййят назири олмуш, халг маарифи сащясиндя мцщцм ислащатлар щяйата кечирмишдир. 1930 илдя Берлин Ун-тиндя Сами дилляри вя ислам елмляри ин-тунун мцдири вязифясиндя чалышмышдыр. 1931 илдя бир сыра Асийа юлкялярини (Чин, Йапонийа, Щиндистан, Иран, Ираг вя Сурийа) эязмиш, юлкясиня гайытдыгдан сонра сяйащятля баьлы тяшкил олунан елми конфрансларда вя гурултайларда мярузяляр етмишдир.


  Я с я р л я р и: Ibn Gauzī’s Manāqib ‘Omar Ibn ‘Abd el-‘Azīz besprochen und im Auszuge mitgeteilt. Leipzig, 1899; Beiträge zur Geschichte Agyptens unter dem Islam. Strassburg, 1902; Deutschland und der Islam. Der Deutsche Krieg: Politische Flugschriften. Berlin, 1914; Islamstudien. Vom Werden
  und Wesen der Islamischen Welt. Bd. I–II, Leipzig, 1924–1932.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEKKER Karl


  БÉККЕР Карл Щенрих (12.4.1876, Амстердам – 10.2.1933, Берлин) – алман шяргшцнасы вя дювлят хадими. Лозанна, Щейделберг вя Берлин ун-тляриндя тящсил алмышдыр. Ибн ял-Ъевзинин Ямяви хялифяси Юмяр ибн Ябдцлязизин щяйатынындан бящс едян ясярини алман дилинdя няшр етдирмиш, Щейделберг Ун-тиндя докторлуг дяряъясини алмышдыр (1899). Щейделберг Ун-тиндя (1900–07), Щамбург Мцстямлякя Ин-тунда (1907–13) вя Бонн Ун-тиндя (1913) Шярг тарихи вя мядяниййяти цзря мцщазиряляр охумушдур. Б. Шярг юлкяляри тарихинин тядгиги цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян “Der Islam” (1910) журналынын тясисчиси вя баш редактору олмушдур. Биринъи дцнйа мцщарибяси башланаркян Алманийа щюкумятинин тапшырыьы иля Шярг сийасятинин тядгигиня башламыш, хцсусиля Алманийа вя Инэилтярянин Османлы империйасы иля мцнасибятлярини арашдырмышдыр. 1916 илдя Пруссийа Мядяниййят Назирлийиндя мцшавир ишлямиш, 1921, 1925–30 иллярдя мядяниййят назири олмуш, халг маарифи сащясиндя мцщцм ислащатлар щяйата кечирмишдир. 1930 илдя Берлин Ун-тиндя Сами дилляри вя ислам елмляри ин-тунун мцдири вязифясиндя чалышмышдыр. 1931 илдя бир сыра Асийа юлкялярини (Чин, Йапонийа, Щиндистан, Иран, Ираг вя Сурийа) эязмиш, юлкясиня гайытдыгдан сонра сяйащятля баьлы тяшкил олунан елми конфрансларда вя гурултайларда мярузяляр етмишдир.


  Я с я р л я р и: Ibn Gauzī’s Manāqib ‘Omar Ibn ‘Abd el-‘Azīz besprochen und im Auszuge mitgeteilt. Leipzig, 1899; Beiträge zur Geschichte Agyptens unter dem Islam. Strassburg, 1902; Deutschland und der Islam. Der Deutsche Krieg: Politische Flugschriften. Berlin, 1914; Islamstudien. Vom Werden
  und Wesen der Islamischen Welt. Bd. I–II, Leipzig, 1924–1932.

  BEKKER Karl


  БÉККЕР Карл Щенрих (12.4.1876, Амстердам – 10.2.1933, Берлин) – алман шяргшцнасы вя дювлят хадими. Лозанна, Щейделберг вя Берлин ун-тляриндя тящсил алмышдыр. Ибн ял-Ъевзинин Ямяви хялифяси Юмяр ибн Ябдцлязизин щяйатынындан бящс едян ясярини алман дилинdя няшр етдирмиш, Щейделберг Ун-тиндя докторлуг дяряъясини алмышдыр (1899). Щейделберг Ун-тиндя (1900–07), Щамбург Мцстямлякя Ин-тунда (1907–13) вя Бонн Ун-тиндя (1913) Шярг тарихи вя мядяниййяти цзря мцщазиряляр охумушдур. Б. Шярг юлкяляри тарихинин тядгиги цчцн мцщцм ящямиййят кясб едян “Der Islam” (1910) журналынын тясисчиси вя баш редактору олмушдур. Биринъи дцнйа мцщарибяси башланаркян Алманийа щюкумятинин тапшырыьы иля Шярг сийасятинин тядгигиня башламыш, хцсусиля Алманийа вя Инэилтярянин Османлы империйасы иля мцнасибятлярини арашдырмышдыр. 1916 илдя Пруссийа Мядяниййят Назирлийиндя мцшавир ишлямиш, 1921, 1925–30 иллярдя мядяниййят назири олмуш, халг маарифи сащясиндя мцщцм ислащатлар щяйата кечирмишдир. 1930 илдя Берлин Ун-тиндя Сами дилляри вя ислам елмляри ин-тунун мцдири вязифясиндя чалышмышдыр. 1931 илдя бир сыра Асийа юлкялярини (Чин, Йапонийа, Щиндистан, Иран, Ираг вя Сурийа) эязмиш, юлкясиня гайытдыгдан сонра сяйащятля баьлы тяшкил олунан елми конфрансларда вя гурултайларда мярузяляр етмишдир.


  Я с я р л я р и: Ibn Gauzī’s Manāqib ‘Omar Ibn ‘Abd el-‘Azīz besprochen und im Auszuge mitgeteilt. Leipzig, 1899; Beiträge zur Geschichte Agyptens unter dem Islam. Strassburg, 1902; Deutschland und der Islam. Der Deutsche Krieg: Politische Flugschriften. Berlin, 1914; Islamstudien. Vom Werden
  und Wesen der Islamischen Welt. Bd. I–II, Leipzig, 1924–1932.