Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CARKUTAN

  ЪАРКУТАН – Юзбякистан Респ. Сурхандярйа вил.-нин Шерабад р-нунда Тунъ дюврцня аид археоложи комплекс (е.я. 1900–1600 илляр). 1973 илдя рус вя юзбяк археологлары (Ш.Р. Пидайев, В.Н. Пилипко, А.А. Ясэяров) тяряфиндян ашкар едилмишдир; юзбяк вя юзбяк-алман експедисийалары тяряфиндян тядгиг олунмушдур. Шящяр йери (сащ. 4 ща), она битишик мяскян вя мязарлыглар бир нечя тяпядя йерляшир. Йашайыш тикилиляри массиви, шящяр йериндяки “од мябяди” (бцръляри олан дцзбуъаглы диварларла ящатялянмиш вя мяркязиндя мещраб йерляшян сяки), сарай вя она битишик гала, 1500 дяфн йери (мейитляр бцкцлц вязий- йятдя, даща сонракы дюврляря аид гябирлярдя ися йумшаг тохумалардан айрылмыш сцмцкляр дяфн олунмушдур) юйрянилмишдир. Тунъ алятляр, бязяк яшйалары (о ъцмлядян башлыглары муфлон, гойун вя с. формаларда олан санъаглар); цзяриндя щяндяси нахышлар, йахуд щейван тясвирляри олан тунъ, даш, сахсы вя эяъдян дцзялдилмиш мющцрляр; мябяддя антропоморф вя зооморф сахсы щейкялъикляр, су гушлары формасында габлар, габ гырыглары вя сят- щиндя ъызылмыш тясвирляр (гуш, гоч, узунгулаг, илан, гурбаьа, габан, гамышлыг пишийи, ягряб вя с.) олан габ алтлыглары ашкар олунмушдур. Шящяр йериндя е.я. 2-ъи миниллийин сону – 1-ъи миниллийин яввялляриндя сакинлярин шящяри тярк етмяси дюврцня аид зибил чалалары вар. Ъ. Шимали Бялх сивилизасийасы оъагларындан биринин (Дашлы мядяниййятиня бянзяр) мяркязи иди. Мябяд, бязи гябирляр вя тапынтылар “протозярдцшти” култла ялагяляндирилир. Ъ.-ын материаллары ясасында хроноложи ъядвял ишляниб щазырланмыш вя Юзб.-ын ъ.-унда Тунъ дюврцнцн Ъаркутан мярщяляси мцяййянляшдирилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CARKUTAN

  ЪАРКУТАН – Юзбякистан Респ. Сурхандярйа вил.-нин Шерабад р-нунда Тунъ дюврцня аид археоложи комплекс (е.я. 1900–1600 илляр). 1973 илдя рус вя юзбяк археологлары (Ш.Р. Пидайев, В.Н. Пилипко, А.А. Ясэяров) тяряфиндян ашкар едилмишдир; юзбяк вя юзбяк-алман експедисийалары тяряфиндян тядгиг олунмушдур. Шящяр йери (сащ. 4 ща), она битишик мяскян вя мязарлыглар бир нечя тяпядя йерляшир. Йашайыш тикилиляри массиви, шящяр йериндяки “од мябяди” (бцръляри олан дцзбуъаглы диварларла ящатялянмиш вя мяркязиндя мещраб йерляшян сяки), сарай вя она битишик гала, 1500 дяфн йери (мейитляр бцкцлц вязий- йятдя, даща сонракы дюврляря аид гябирлярдя ися йумшаг тохумалардан айрылмыш сцмцкляр дяфн олунмушдур) юйрянилмишдир. Тунъ алятляр, бязяк яшйалары (о ъцмлядян башлыглары муфлон, гойун вя с. формаларда олан санъаглар); цзяриндя щяндяси нахышлар, йахуд щейван тясвирляри олан тунъ, даш, сахсы вя эяъдян дцзялдилмиш мющцрляр; мябяддя антропоморф вя зооморф сахсы щейкялъикляр, су гушлары формасында габлар, габ гырыглары вя сят- щиндя ъызылмыш тясвирляр (гуш, гоч, узунгулаг, илан, гурбаьа, габан, гамышлыг пишийи, ягряб вя с.) олан габ алтлыглары ашкар олунмушдур. Шящяр йериндя е.я. 2-ъи миниллийин сону – 1-ъи миниллийин яввялляриндя сакинлярин шящяри тярк етмяси дюврцня аид зибил чалалары вар. Ъ. Шимали Бялх сивилизасийасы оъагларындан биринин (Дашлы мядяниййятиня бянзяр) мяркязи иди. Мябяд, бязи гябирляр вя тапынтылар “протозярдцшти” култла ялагяляндирилир. Ъ.-ын материаллары ясасында хроноложи ъядвял ишляниб щазырланмыш вя Юзб.-ын ъ.-унда Тунъ дюврцнцн Ъаркутан мярщяляси мцяййянляшдирилмишдир.

  CARKUTAN

  ЪАРКУТАН – Юзбякистан Респ. Сурхандярйа вил.-нин Шерабад р-нунда Тунъ дюврцня аид археоложи комплекс (е.я. 1900–1600 илляр). 1973 илдя рус вя юзбяк археологлары (Ш.Р. Пидайев, В.Н. Пилипко, А.А. Ясэяров) тяряфиндян ашкар едилмишдир; юзбяк вя юзбяк-алман експедисийалары тяряфиндян тядгиг олунмушдур. Шящяр йери (сащ. 4 ща), она битишик мяскян вя мязарлыглар бир нечя тяпядя йерляшир. Йашайыш тикилиляри массиви, шящяр йериндяки “од мябяди” (бцръляри олан дцзбуъаглы диварларла ящатялянмиш вя мяркязиндя мещраб йерляшян сяки), сарай вя она битишик гала, 1500 дяфн йери (мейитляр бцкцлц вязий- йятдя, даща сонракы дюврляря аид гябирлярдя ися йумшаг тохумалардан айрылмыш сцмцкляр дяфн олунмушдур) юйрянилмишдир. Тунъ алятляр, бязяк яшйалары (о ъцмлядян башлыглары муфлон, гойун вя с. формаларда олан санъаглар); цзяриндя щяндяси нахышлар, йахуд щейван тясвирляри олан тунъ, даш, сахсы вя эяъдян дцзялдилмиш мющцрляр; мябяддя антропоморф вя зооморф сахсы щейкялъикляр, су гушлары формасында габлар, габ гырыглары вя сят- щиндя ъызылмыш тясвирляр (гуш, гоч, узунгулаг, илан, гурбаьа, габан, гамышлыг пишийи, ягряб вя с.) олан габ алтлыглары ашкар олунмушдур. Шящяр йериндя е.я. 2-ъи миниллийин сону – 1-ъи миниллийин яввялляриндя сакинлярин шящяри тярк етмяси дюврцня аид зибил чалалары вар. Ъ. Шимали Бялх сивилизасийасы оъагларындан биринин (Дашлы мядяниййятиня бянзяр) мяркязи иди. Мябяд, бязи гябирляр вя тапынтылар “протозярдцшти” култла ялагяляндирилир. Ъ.-ын материаллары ясасында хроноложи ъядвял ишляниб щазырланмыш вя Юзб.-ын ъ.-унда Тунъ дюврцнцн Ъаркутан мярщяляси мцяййянляшдирилмишдир.