Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CASE


  CASE [Ъ(омпутер)-А(идед) С(офтwаре/Сйстем) Е(нэинееринэ) – компцтер васитясиля програм тяминатынын/системинин йарадылмасы)] – информасийа системляринин йарадылмасынын автоматлашдырылмасы системи. Ъ. системиня информасийа системинин йарадылмасы вя мцшайият едилмяси просеслярини дястякляйян програм васитяляри дахилдир. Ъ. информасийа системинин йарадылмасында ашаьыдакы просеслярин автоматлашдырылмасыны тямин едир: системя верилян сифаришин тящлили вя тяляблярин формалашдырылмасы; верилянляр базасынын вя тятбиглярин лайищяляндирилмяси; програм кодунун эенерасийасы; тестлямя; кейфиййятин тямини;
  конфигурасийанын вя лайищянин идаря олунмасы. Мцхтялиф тяйинатлы Ъ. ва- ситяляринин цмуми сайы 500-дян артыгдыр. Ъ. системинин вя васитяляринин ясас мяг- сяди програм тяминатынын лайищяляндирилмясини онун кодлашдырылмасындан вя сонракы мярщялялярдян (тестлямя, сянядляшдирмя вя с.) айырмаг, щямчинин
  програм мящсулунун щазырланмасынын бцтцн просеслярини автоматлашдырмагдыр. Мцасир Ъ. системляр, информасийа систем- ляринин йарадылмасы иля йанашы, онун тякрар щазырланмасыны да тямин едир. Бу ися тятбиги програмларын щазырланмасыны сцрятляндирир вя онларын кейфиййятини артырыр. Ъ. васитяляри ичярисиндя ян йцксяк тяляб програм эенераторларына гойулур. Яд.: Кяримов С.Г., Информасийа системляри. Б., 2008.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CASE


  CASE [Ъ(омпутер)-А(идед) С(офтwаре/Сйстем) Е(нэинееринэ) – компцтер васитясиля програм тяминатынын/системинин йарадылмасы)] – информасийа системляринин йарадылмасынын автоматлашдырылмасы системи. Ъ. системиня информасийа системинин йарадылмасы вя мцшайият едилмяси просеслярини дястякляйян програм васитяляри дахилдир. Ъ. информасийа системинин йарадылмасында ашаьыдакы просеслярин автоматлашдырылмасыны тямин едир: системя верилян сифаришин тящлили вя тяляблярин формалашдырылмасы; верилянляр базасынын вя тятбиглярин лайищяляндирилмяси; програм кодунун эенерасийасы; тестлямя; кейфиййятин тямини;
  конфигурасийанын вя лайищянин идаря олунмасы. Мцхтялиф тяйинатлы Ъ. ва- ситяляринин цмуми сайы 500-дян артыгдыр. Ъ. системинин вя васитяляринин ясас мяг- сяди програм тяминатынын лайищяляндирилмясини онун кодлашдырылмасындан вя сонракы мярщялялярдян (тестлямя, сянядляшдирмя вя с.) айырмаг, щямчинин
  програм мящсулунун щазырланмасынын бцтцн просеслярини автоматлашдырмагдыр. Мцасир Ъ. системляр, информасийа систем- ляринин йарадылмасы иля йанашы, онун тякрар щазырланмасыны да тямин едир. Бу ися тятбиги програмларын щазырланмасыны сцрятляндирир вя онларын кейфиййятини артырыр. Ъ. васитяляри ичярисиндя ян йцксяк тяляб програм эенераторларына гойулур. Яд.: Кяримов С.Г., Информасийа системляри. Б., 2008.

  CASE


  CASE [Ъ(омпутер)-А(идед) С(офтwаре/Сйстем) Е(нэинееринэ) – компцтер васитясиля програм тяминатынын/системинин йарадылмасы)] – информасийа системляринин йарадылмасынын автоматлашдырылмасы системи. Ъ. системиня информасийа системинин йарадылмасы вя мцшайият едилмяси просеслярини дястякляйян програм васитяляри дахилдир. Ъ. информасийа системинин йарадылмасында ашаьыдакы просеслярин автоматлашдырылмасыны тямин едир: системя верилян сифаришин тящлили вя тяляблярин формалашдырылмасы; верилянляр базасынын вя тятбиглярин лайищяляндирилмяси; програм кодунун эенерасийасы; тестлямя; кейфиййятин тямини;
  конфигурасийанын вя лайищянин идаря олунмасы. Мцхтялиф тяйинатлы Ъ. ва- ситяляринин цмуми сайы 500-дян артыгдыр. Ъ. системинин вя васитяляринин ясас мяг- сяди програм тяминатынын лайищяляндирилмясини онун кодлашдырылмасындан вя сонракы мярщялялярдян (тестлямя, сянядляшдирмя вя с.) айырмаг, щямчинин
  програм мящсулунун щазырланмасынын бцтцн просеслярини автоматлашдырмагдыр. Мцасир Ъ. системляр, информасийа систем- ляринин йарадылмасы иля йанашы, онун тякрар щазырланмасыны да тямин едир. Бу ися тятбиги програмларын щазырланмасыны сцрятляндирир вя онларын кейфиййятини артырыр. Ъ. васитяляри ичярисиндя ян йцксяк тяляб програм эенераторларына гойулур. Яд.: Кяримов С.Г., Информасийа системляри. Б., 2008.