Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  "BELAVTOMAZ"

  истещсалат бирлийи; карйерляр цчцн йцк машынлары вя техника, аеродромлар цчцн йедякчи машынлар вя с. истещсал едир. “Б.”-ын тяркибиня Минск автомобил з-ду (баш мцяссися), Жодинодакы Беларус автомобил з-ду, Моэилйов автомобил з-ду, Минск тякярли йедякчи машынлар з-ду, щямчинин автомобилляр цчцн мцхтялиф детал вя агрегатлар бурахан мцяссисяляр (Минск рессор з-ду, Барановичи агрегат з-ду, Гродно кардан вал з-ду, Жодино аьыр штамплар з-ду вя с.) дахилдир. Минск автомобил з-дунда йцкгалдырма габилиййяти 7,5–30 т олан автомобилляр, йарымгошгулу дарты машынлары, йцкцнц юзцбошалдан машынлар, тахта-шалбанда- шыйан машынлар, гошгулар, автобуслар вя хцсуси техника истещсал едилир. Беларус автомобил з-дунда карйерлярдя файдалы газынтыларын ачыг ишлянилмяси, йералты ишляр вя с. цчцн йцкгалдырма габилиййяти 30 т- дан 360 т-адяк олан “БелАЗ” маркалы машынлар, Моэилйов автомобил з-дунда карйерляр цчцн йцкцнц юзцбошалдан машынлар, эцълц дарты машынлары вя скреперляр, Минск тякярли йедякчи машынлар з-дунда йцкгалдырма габилиййяти 25–70 т олан автогатарлар, сейсмик кяшфиййат вя газыма гурьуларынын монтажы цчцн мцхтялиф йцкгалдырма габилиййятли шассиляр бурахылыр. Бирлик 250-дян чох автомобил, 50-дян чох автобус, 60-дан чох гошгу техникасы нювц (модификасийасы) истещсал едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  "BELAVTOMAZ"

  истещсалат бирлийи; карйерляр цчцн йцк машынлары вя техника, аеродромлар цчцн йедякчи машынлар вя с. истещсал едир. “Б.”-ын тяркибиня Минск автомобил з-ду (баш мцяссися), Жодинодакы Беларус автомобил з-ду, Моэилйов автомобил з-ду, Минск тякярли йедякчи машынлар з-ду, щямчинин автомобилляр цчцн мцхтялиф детал вя агрегатлар бурахан мцяссисяляр (Минск рессор з-ду, Барановичи агрегат з-ду, Гродно кардан вал з-ду, Жодино аьыр штамплар з-ду вя с.) дахилдир. Минск автомобил з-дунда йцкгалдырма габилиййяти 7,5–30 т олан автомобилляр, йарымгошгулу дарты машынлары, йцкцнц юзцбошалдан машынлар, тахта-шалбанда- шыйан машынлар, гошгулар, автобуслар вя хцсуси техника истещсал едилир. Беларус автомобил з-дунда карйерлярдя файдалы газынтыларын ачыг ишлянилмяси, йералты ишляр вя с. цчцн йцкгалдырма габилиййяти 30 т- дан 360 т-адяк олан “БелАЗ” маркалы машынлар, Моэилйов автомобил з-дунда карйерляр цчцн йцкцнц юзцбошалдан машынлар, эцълц дарты машынлары вя скреперляр, Минск тякярли йедякчи машынлар з-дунда йцкгалдырма габилиййяти 25–70 т олан автогатарлар, сейсмик кяшфиййат вя газыма гурьуларынын монтажы цчцн мцхтялиф йцкгалдырма габилиййятли шассиляр бурахылыр. Бирлик 250-дян чох автомобил, 50-дян чох автобус, 60-дан чох гошгу техникасы нювц (модификасийасы) истещсал едир.

  "BELAVTOMAZ"

  истещсалат бирлийи; карйерляр цчцн йцк машынлары вя техника, аеродромлар цчцн йедякчи машынлар вя с. истещсал едир. “Б.”-ын тяркибиня Минск автомобил з-ду (баш мцяссися), Жодинодакы Беларус автомобил з-ду, Моэилйов автомобил з-ду, Минск тякярли йедякчи машынлар з-ду, щямчинин автомобилляр цчцн мцхтялиф детал вя агрегатлар бурахан мцяссисяляр (Минск рессор з-ду, Барановичи агрегат з-ду, Гродно кардан вал з-ду, Жодино аьыр штамплар з-ду вя с.) дахилдир. Минск автомобил з-дунда йцкгалдырма габилиййяти 7,5–30 т олан автомобилляр, йарымгошгулу дарты машынлары, йцкцнц юзцбошалдан машынлар, тахта-шалбанда- шыйан машынлар, гошгулар, автобуслар вя хцсуси техника истещсал едилир. Беларус автомобил з-дунда карйерлярдя файдалы газынтыларын ачыг ишлянилмяси, йералты ишляр вя с. цчцн йцкгалдырма габилиййяти 30 т- дан 360 т-адяк олан “БелАЗ” маркалы машынлар, Моэилйов автомобил з-дунда карйерляр цчцн йцкцнц юзцбошалдан машынлар, эцълц дарты машынлары вя скреперляр, Минск тякярли йедякчи машынлар з-дунда йцкгалдырма габилиййяти 25–70 т олан автогатарлар, сейсмик кяшфиййат вя газыма гурьуларынын монтажы цчцн мцхтялиф йцкгалдырма габилиййятли шассиляр бурахылыр. Бирлик 250-дян чох автомобил, 50-дян чох автобус, 60-дан чох гошгу техникасы нювц (модификасийасы) истещсал едир.