Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYKİNİT

  АЙКИНИТ [Айкин сойадындан] – минерал. Кимйяви тяркиби ПбЪуБиС3. Ромбик сингонийада кристаллашыр. Узун сцтунвары-ийнявары кристаллары вар. Друзларда  вя  дянявяр  агрегатларда  раст  эялинир. Рянэи мцхтялиф чаларлы боздур. Метал парылтысына маликдир. Сяртлийи 2–2,5, хцс.  ч.  7,1.  Щидротермал  йатагларда  Пб, Зн,  Ау,  W,  У  вя  с.  иля  ассосиасийада, волластонитли скарнларда раст эялир.

  Айкинит.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYKİNİT

  АЙКИНИТ [Айкин сойадындан] – минерал. Кимйяви тяркиби ПбЪуБиС3. Ромбик сингонийада кристаллашыр. Узун сцтунвары-ийнявары кристаллары вар. Друзларда  вя  дянявяр  агрегатларда  раст  эялинир. Рянэи мцхтялиф чаларлы боздур. Метал парылтысына маликдир. Сяртлийи 2–2,5, хцс.  ч.  7,1.  Щидротермал  йатагларда  Пб, Зн,  Ау,  W,  У  вя  с.  иля  ассосиасийада, волластонитли скарнларда раст эялир.

  Айкинит.

  AYKİNİT

  АЙКИНИТ [Айкин сойадындан] – минерал. Кимйяви тяркиби ПбЪуБиС3. Ромбик сингонийада кристаллашыр. Узун сцтунвары-ийнявары кристаллары вар. Друзларда  вя  дянявяр  агрегатларда  раст  эялинир. Рянэи мцхтялиф чаларлы боздур. Метал парылтысына маликдир. Сяртлийи 2–2,5, хцс.  ч.  7,1.  Щидротермал  йатагларда  Пб, Зн,  Ау,  W,  У  вя  с.  иля  ассосиасийада, волластонитли скарнларда раст эялир.

  Айкинит.