Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CASUSLUQ


  ЪАСУСЛУГ – дювлят сиррини, щярби сирри вя с. мяхфи мялуматлары диэяр дювлятя вермяк мягсядиля йыьмаг вя оьурламагдан ибарят фяалиййят. Бцтцн юлкялярин ганунвериъилийиндя Ъ. тягиб едилир. Азярб. Респ. Ъинайят Мяъяллясиндя Ъ. дювлятин конститусийа гурулушунун ясаслары вя тящлцкясизлийи ялейщиня ъинайят нювц кими тясбит олунмушдур (м. 276).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CASUSLUQ


  ЪАСУСЛУГ – дювлят сиррини, щярби сирри вя с. мяхфи мялуматлары диэяр дювлятя вермяк мягсядиля йыьмаг вя оьурламагдан ибарят фяалиййят. Бцтцн юлкялярин ганунвериъилийиндя Ъ. тягиб едилир. Азярб. Респ. Ъинайят Мяъяллясиндя Ъ. дювлятин конститусийа гурулушунун ясаслары вя тящлцкясизлийи ялейщиня ъинайят нювц кими тясбит олунмушдур (м. 276).

  CASUSLUQ


  ЪАСУСЛУГ – дювлят сиррини, щярби сирри вя с. мяхфи мялуматлары диэяр дювлятя вермяк мягсядиля йыьмаг вя оьурламагдан ибарят фяалиййят. Бцтцн юлкялярин ганунвериъилийиндя Ъ. тягиб едилир. Азярб. Респ. Ъинайят Мяъяллясиндя Ъ. дювлятин конститусийа гурулушунун ясаслары вя тящлцкясизлийи ялейщиня ъинайят нювц кими тясбит олунмушдур (м. 276).