Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYLEND-KOPPER

  ÁЙЛЕНД-КÓППЕР – Канаданын Британийа Колумбийасы яйалятиндя, Ванкувер а.-нда мис-молибден йатаьы. Юлкядя ян бюйцк йатаглардан бири. 1971 илдян истисмар олунур. Филизин илкин ещтийаты тягр. 250 млн. т-дур. Ъу-ун филиздя орта мигдары 0,52%, Мо-ин 0,017%-дир; щямчинин Ау, Аэ, Ре вардыр. Щасилат мяркязи Порт-Щарди ш.-дир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYLEND-KOPPER

  ÁЙЛЕНД-КÓППЕР – Канаданын Британийа Колумбийасы яйалятиндя, Ванкувер а.-нда мис-молибден йатаьы. Юлкядя ян бюйцк йатаглардан бири. 1971 илдян истисмар олунур. Филизин илкин ещтийаты тягр. 250 млн. т-дур. Ъу-ун филиздя орта мигдары 0,52%, Мо-ин 0,017%-дир; щямчинин Ау, Аэ, Ре вардыр. Щасилат мяркязи Порт-Щарди ш.-дир.

  AYLEND-KOPPER

  ÁЙЛЕНД-КÓППЕР – Канаданын Британийа Колумбийасы яйалятиндя, Ванкувер а.-нда мис-молибден йатаьы. Юлкядя ян бюйцк йатаглардан бири. 1971 илдян истисмар олунур. Филизин илкин ещтийаты тягр. 250 млн. т-дур. Ъу-ун филиздя орта мигдары 0,52%, Мо-ин 0,017%-дир; щямчинин Ау, Аэ, Ре вардыр. Щасилат мяркязи Порт-Щарди ш.-дир.