Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYL-ROYAL MİLLİ PARKI

  АЙЛ-РОЙАЛ МИЛЛИ ПАРКЫ – АБШ-нин Мичиган штаты яразисиндядир. Йухары эюлцн шм.-г.-индяки ейниадлы ян ири аданы (уз. 72 км, ени 14 км) ящатя  едир.  1931 илдя йарадылмышдыр. Сащ. 231,6 мин ща. Бурадакы ибтидаи мешялярдя ъанавар, дахили су щювзяляриндя гундуз, сусамуру, 46 нюв балыг вя 200  нювдян  чох гуш мяскунлашмышдыр; биосфер горугдур.

   

                     Айл-Ройал Милли Паркы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYL-ROYAL MİLLİ PARKI

  АЙЛ-РОЙАЛ МИЛЛИ ПАРКЫ – АБШ-нин Мичиган штаты яразисиндядир. Йухары эюлцн шм.-г.-индяки ейниадлы ян ири аданы (уз. 72 км, ени 14 км) ящатя  едир.  1931 илдя йарадылмышдыр. Сащ. 231,6 мин ща. Бурадакы ибтидаи мешялярдя ъанавар, дахили су щювзяляриндя гундуз, сусамуру, 46 нюв балыг вя 200  нювдян  чох гуш мяскунлашмышдыр; биосфер горугдур.

   

                     Айл-Ройал Милли Паркы.

  AYL-ROYAL MİLLİ PARKI

  АЙЛ-РОЙАЛ МИЛЛИ ПАРКЫ – АБШ-нин Мичиган штаты яразисиндядир. Йухары эюлцн шм.-г.-индяки ейниадлы ян ири аданы (уз. 72 км, ени 14 км) ящатя  едир.  1931 илдя йарадылмышдыр. Сащ. 231,6 мин ща. Бурадакы ибтидаи мешялярдя ъанавар, дахили су щювзяляриндя гундуз, сусамуру, 46 нюв балыг вя 200  нювдян  чох гуш мяскунлашмышдыр; биосфер горугдур.

   

                     Айл-Ройал Милли Паркы.