Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYMAK, oymaq

  АЙМАК, оймаг – йурд, оба, мяскян мяналарыны билдирян термин. А.-да гощум груплар, нясил вя йа иъма бирляширди. Ябцлгази Бащадыр хана (17 яср) эюря, А. сюзц уйьур, гядим тцрк вя монгол дилляриндя “топланмаг”, “гайдайа табе олмаг” мянасындадыр.  2)  Монголустанда, Бурйат вя Алтай респ.-рында инзибатиярази ващиди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYMAK, oymaq

  АЙМАК, оймаг – йурд, оба, мяскян мяналарыны билдирян термин. А.-да гощум груплар, нясил вя йа иъма бирляширди. Ябцлгази Бащадыр хана (17 яср) эюря, А. сюзц уйьур, гядим тцрк вя монгол дилляриндя “топланмаг”, “гайдайа табе олмаг” мянасындадыр.  2)  Монголустанда, Бурйат вя Алтай респ.-рында инзибатиярази ващиди.

  AYMAK, oymaq

  АЙМАК, оймаг – йурд, оба, мяскян мяналарыны билдирян термин. А.-да гощум груплар, нясил вя йа иъма бирляширди. Ябцлгази Бащадыр хана (17 яср) эюря, А. сюзц уйьур, гядим тцрк вя монгол дилляриндя “топланмаг”, “гайдайа табе олмаг” мянасындадыр.  2)  Монголустанда, Бурйат вя Алтай респ.-рында инзибатиярази ващиди.