Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  "BELAZ"

  карйерляр цчцн йцкцнц юзцбошалдан машынларын, булдозерлярин, йцкляйиъилярин вя аеродромлар цчцн йедякчи машынларын маркасы. 1961 илдян Беларус автомобил з-дунда истещсал олунур (илк модели 27 т-луг БелАЗ-540). Там чякиси 50–195 т, йцкгалдырма габилиййяти 40, 75, 110, 130 т (йцкцнц юзцбошалдан машынларда 360 т-адяк), мцщяррикинин эцъц 265–956 кВт олан йцк машынлары, там чякиси 30–38 т олан аеродром йедякчиси бурахылыр (1986). Автомобиллярин ясас хцсусиййятляри пневмощидравлик тякяр асгылары, щидромеханики вя електрик трансмиссийа вя с.-дир.


  Йцксяк йцкгалдырма габилиййятли БелАЗ 75481.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  "BELAZ"

  карйерляр цчцн йцкцнц юзцбошалдан машынларын, булдозерлярин, йцкляйиъилярин вя аеродромлар цчцн йедякчи машынларын маркасы. 1961 илдян Беларус автомобил з-дунда истещсал олунур (илк модели 27 т-луг БелАЗ-540). Там чякиси 50–195 т, йцкгалдырма габилиййяти 40, 75, 110, 130 т (йцкцнц юзцбошалдан машынларда 360 т-адяк), мцщяррикинин эцъц 265–956 кВт олан йцк машынлары, там чякиси 30–38 т олан аеродром йедякчиси бурахылыр (1986). Автомобиллярин ясас хцсусиййятляри пневмощидравлик тякяр асгылары, щидромеханики вя електрик трансмиссийа вя с.-дир.


  Йцксяк йцкгалдырма габилиййятли БелАЗ 75481.

  "BELAZ"

  карйерляр цчцн йцкцнц юзцбошалдан машынларын, булдозерлярин, йцкляйиъилярин вя аеродромлар цчцн йедякчи машынларын маркасы. 1961 илдян Беларус автомобил з-дунда истещсал олунур (илк модели 27 т-луг БелАЗ-540). Там чякиси 50–195 т, йцкгалдырма габилиййяти 40, 75, 110, 130 т (йцкцнц юзцбошалдан машынларда 360 т-адяк), мцщяррикинин эцъц 265–956 кВт олан йцк машынлары, там чякиси 30–38 т олан аеродром йедякчиси бурахылыр (1986). Автомобиллярин ясас хцсусиййятляри пневмощидравлик тякяр асгылары, щидромеханики вя електрик трансмиссийа вя с.-дир.


  Йцксяк йцкгалдырма габилиййятли БелАЗ 75481.