Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYMİRZƏYEV Jolmirzə Mirzə oğlu

  АЙМИРЗЯЙЕВ   Жолмирзя   Мирзя   оьлу (9.10.1910,     индики     Гарагалпагстанын Чимбай р-ну – 1996) – гарагалпаг шаири, драматург,   насир.   Юзб.   ССР   ямякдар инъясянят хадими (1957). Илк шеир китабы 1935   илдя   чап   олунмушдур.   “Ахын” (1946),   “Мяним   гящряманларым”   (1949) вя с. китабларын мцяллифидир. “АйэцлАбат” (1946),    “Бердак”    (1950),    “Рювшян” (1956) вя с. пйес, щекайя, очерк вя фелйетонлар  йазмышдыр.  Мцщарибядян сонракы  гарагалпаг  кяндиня  щяср  олунмуш “Кумекбайын  щийляси”  (1958)  романы,  “Йетим  цряйи”  (1967)  автобиографик повести вар. Бакы щаггында шеирляр йазмышдыр. Бязи шеирляри Азярб. дилиня тяръцмя едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYMİRZƏYEV Jolmirzə Mirzə oğlu

  АЙМИРЗЯЙЕВ   Жолмирзя   Мирзя   оьлу (9.10.1910,     индики     Гарагалпагстанын Чимбай р-ну – 1996) – гарагалпаг шаири, драматург,   насир.   Юзб.   ССР   ямякдар инъясянят хадими (1957). Илк шеир китабы 1935   илдя   чап   олунмушдур.   “Ахын” (1946),   “Мяним   гящряманларым”   (1949) вя с. китабларын мцяллифидир. “АйэцлАбат” (1946),    “Бердак”    (1950),    “Рювшян” (1956) вя с. пйес, щекайя, очерк вя фелйетонлар  йазмышдыр.  Мцщарибядян сонракы  гарагалпаг  кяндиня  щяср  олунмуш “Кумекбайын  щийляси”  (1958)  романы,  “Йетим  цряйи”  (1967)  автобиографик повести вар. Бакы щаггында шеирляр йазмышдыр. Бязи шеирляри Азярб. дилиня тяръцмя едилмишдир.

  AYMİRZƏYEV Jolmirzə Mirzə oğlu

  АЙМИРЗЯЙЕВ   Жолмирзя   Мирзя   оьлу (9.10.1910,     индики     Гарагалпагстанын Чимбай р-ну – 1996) – гарагалпаг шаири, драматург,   насир.   Юзб.   ССР   ямякдар инъясянят хадими (1957). Илк шеир китабы 1935   илдя   чап   олунмушдур.   “Ахын” (1946),   “Мяним   гящряманларым”   (1949) вя с. китабларын мцяллифидир. “АйэцлАбат” (1946),    “Бердак”    (1950),    “Рювшян” (1956) вя с. пйес, щекайя, очерк вя фелйетонлар  йазмышдыр.  Мцщарибядян сонракы  гарагалпаг  кяндиня  щяср  олунмуш “Кумекбайын  щийляси”  (1958)  романы,  “Йетим  цряйи”  (1967)  автобиографик повести вар. Бакы щаггында шеирляр йазмышдыр. Бязи шеирляри Азярб. дилиня тяръцмя едилмишдир.