Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AYNA"

   “АЙНА” – Бакыда няшр едилян мцстягил иътимаи-сийаси гязет. Илк нюмряси 1990 ил августун 15-ндя Азярб. дилиндя чыхмышдыр. Щяфтядя бир дяфя дцнйа мятбуатынын иъмалы кими бурахылмыш, даща сонра мцяллиф мягаляляри ясасында формалашмышдыр. “Зеркало” гязетинин тяръцмяси кими няшр едилян “А.” 1999 илин апрелиндя няшрини дайандырмыш, 2001 илин февралында фяалиййятини щяфтялик гязет кими бярпа етмишдир. 2003 илин апрелиндян эцндялик няшр олунур. Шянбя бурахылышы дюрд сящифя щяъминдя мцхтялиф тематик ялавялярля дяръ едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AYNA"

   “АЙНА” – Бакыда няшр едилян мцстягил иътимаи-сийаси гязет. Илк нюмряси 1990 ил августун 15-ндя Азярб. дилиндя чыхмышдыр. Щяфтядя бир дяфя дцнйа мятбуатынын иъмалы кими бурахылмыш, даща сонра мцяллиф мягаляляри ясасында формалашмышдыр. “Зеркало” гязетинин тяръцмяси кими няшр едилян “А.” 1999 илин апрелиндя няшрини дайандырмыш, 2001 илин февралында фяалиййятини щяфтялик гязет кими бярпа етмишдир. 2003 илин апрелиндян эцндялик няшр олунур. Шянбя бурахылышы дюрд сящифя щяъминдя мцхтялиф тематик ялавялярля дяръ едилир.

  "AYNA"

   “АЙНА” – Бакыда няшр едилян мцстягил иътимаи-сийаси гязет. Илк нюмряси 1990 ил августун 15-ндя Азярб. дилиндя чыхмышдыр. Щяфтядя бир дяфя дцнйа мятбуатынын иъмалы кими бурахылмыш, даща сонра мцяллиф мягаляляри ясасында формалашмышдыр. “Зеркало” гязетинин тяръцмяси кими няшр едилян “А.” 1999 илин апрелиндя няшрини дайандырмыш, 2001 илин февралында фяалиййятини щяфтялик гязет кими бярпа етмишдир. 2003 илин апрелиндян эцндялик няшр олунур. Шянбя бурахылышы дюрд сящифя щяъминдя мцхтялиф тематик ялавялярля дяръ едилир.