Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYNABƏNDLİK

  АЙНАБЯНДЛИК  –  ясасян,  мцхтялиф формалы кичик эцзэц парчаларындан йарадылан бядии композисийа. Мозаиканы хатырладыр. А.-дя ишлядилян эцзэц парчалары бюйцк дя ола биляр. А., адятян, мясъид, сарай, маликаня вя бязян йашайыш евляринин таван, таь, сталактит, дивар, бухары, ряф, тахча вя с. щиссяляринин бядии тяртибатында ишлядилир. Мцяййян композисийайа табе едилян А. щяндяси вя яйрихятли орнамент шяклиндя олур. А.-дя ишлядилян эцзэц парчалары рясмя уйьун сурятдя габагъадан кясилиб сятщ цзяриня эяъля йапышдырылыр. Чох вахт эцзэцлярин ятрафы (габарыг формада) чярчивялянир.

  А.  сяняти  Азярб.-да  (Эянъя,  Тябриз, Ярдябил вя с.) орта ясрлярдя инкишаф етмишди. 19 ясрдя Бакы, Шяки, Лянкяран, Лащыъ вя с. йерлярин мясъид, сарай вя йашайыш биналарында  да  А.-дян  истифадя  олунмушдур. А. сяняти Иран, Тцркийя, Щиндистан вя бир сыра яряб юлкяляриндя эениш йайылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYNABƏNDLİK

  АЙНАБЯНДЛИК  –  ясасян,  мцхтялиф формалы кичик эцзэц парчаларындан йарадылан бядии композисийа. Мозаиканы хатырладыр. А.-дя ишлядилян эцзэц парчалары бюйцк дя ола биляр. А., адятян, мясъид, сарай, маликаня вя бязян йашайыш евляринин таван, таь, сталактит, дивар, бухары, ряф, тахча вя с. щиссяляринин бядии тяртибатында ишлядилир. Мцяййян композисийайа табе едилян А. щяндяси вя яйрихятли орнамент шяклиндя олур. А.-дя ишлядилян эцзэц парчалары рясмя уйьун сурятдя габагъадан кясилиб сятщ цзяриня эяъля йапышдырылыр. Чох вахт эцзэцлярин ятрафы (габарыг формада) чярчивялянир.

  А.  сяняти  Азярб.-да  (Эянъя,  Тябриз, Ярдябил вя с.) орта ясрлярдя инкишаф етмишди. 19 ясрдя Бакы, Шяки, Лянкяран, Лащыъ вя с. йерлярин мясъид, сарай вя йашайыш биналарында  да  А.-дян  истифадя  олунмушдур. А. сяняти Иран, Тцркийя, Щиндистан вя бир сыра яряб юлкяляриндя эениш йайылмышдыр.

  AYNABƏNDLİK

  АЙНАБЯНДЛИК  –  ясасян,  мцхтялиф формалы кичик эцзэц парчаларындан йарадылан бядии композисийа. Мозаиканы хатырладыр. А.-дя ишлядилян эцзэц парчалары бюйцк дя ола биляр. А., адятян, мясъид, сарай, маликаня вя бязян йашайыш евляринин таван, таь, сталактит, дивар, бухары, ряф, тахча вя с. щиссяляринин бядии тяртибатында ишлядилир. Мцяййян композисийайа табе едилян А. щяндяси вя яйрихятли орнамент шяклиндя олур. А.-дя ишлядилян эцзэц парчалары рясмя уйьун сурятдя габагъадан кясилиб сятщ цзяриня эяъля йапышдырылыр. Чох вахт эцзэцлярин ятрафы (габарыг формада) чярчивялянир.

  А.  сяняти  Азярб.-да  (Эянъя,  Тябриз, Ярдябил вя с.) орта ясрлярдя инкишаф етмишди. 19 ясрдя Бакы, Шяки, Лянкяран, Лащыъ вя с. йерлярин мясъид, сарай вя йашайыш биналарында  да  А.-дян  истифадя  олунмушдур. А. сяняти Иран, Тцркийя, Щиндистан вя бир сыра яряб юлкяляриндя эениш йайылмышдыр.