Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAVAD

  ЪАВАД – Азярб.-да тарихи шящяр. Мянбялярдя 16 ясрдян гейд олунур. Кцр вя Араз чайлары говшаьында йерляширди. Ширван бяйлярбяйилийинин ясас шящярляриндян бириня чеврилян Ъ.-да сяняткарлыг вя тиъарят инкишаф етмишди. Сяфяви-Османлы мцщарибяляри дюврцндя Ъ. османлылар тяряфиндян ишьал едилмишди. 1606/07 илдя османлылар Сяфявилярин Ширвана дахил олмаларынын гаршысыны алмаг мягсядиля Ъ. бярясини даьытмышдылар. Ъ. 18 ясрин орталарындан Ъавад ханлыьынын мяркязи иди. Азярб.-ын вя Иранын бир сыра шящярляри иля тиъарят ялагяляри сахлайан Ъ. 1768 илдя Губа ханлыьына табе едилди. Шимали Азярб.-ын Русийа тяряфиндян ишьалындан сонра чаризмин кючцрмя сийасяти иля ялагядар Ъ.-а хейли рус ящалиси кючцрцлдц вя о, 1888 илдян Петропавловка адландырылды.Советщакимиййятидюврцндя Ъ.-а М.Я. Сабирин шяряфиня Сабирабад ады верилди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAVAD

  ЪАВАД – Азярб.-да тарихи шящяр. Мянбялярдя 16 ясрдян гейд олунур. Кцр вя Араз чайлары говшаьында йерляширди. Ширван бяйлярбяйилийинин ясас шящярляриндян бириня чеврилян Ъ.-да сяняткарлыг вя тиъарят инкишаф етмишди. Сяфяви-Османлы мцщарибяляри дюврцндя Ъ. османлылар тяряфиндян ишьал едилмишди. 1606/07 илдя османлылар Сяфявилярин Ширвана дахил олмаларынын гаршысыны алмаг мягсядиля Ъ. бярясини даьытмышдылар. Ъ. 18 ясрин орталарындан Ъавад ханлыьынын мяркязи иди. Азярб.-ын вя Иранын бир сыра шящярляри иля тиъарят ялагяляри сахлайан Ъ. 1768 илдя Губа ханлыьына табе едилди. Шимали Азярб.-ын Русийа тяряфиндян ишьалындан сонра чаризмин кючцрмя сийасяти иля ялагядар Ъ.-а хейли рус ящалиси кючцрцлдц вя о, 1888 илдян Петропавловка адландырылды.Советщакимиййятидюврцндя Ъ.-а М.Я. Сабирин шяряфиня Сабирабад ады верилди.

  CAVAD

  ЪАВАД – Азярб.-да тарихи шящяр. Мянбялярдя 16 ясрдян гейд олунур. Кцр вя Араз чайлары говшаьында йерляширди. Ширван бяйлярбяйилийинин ясас шящярляриндян бириня чеврилян Ъ.-да сяняткарлыг вя тиъарят инкишаф етмишди. Сяфяви-Османлы мцщарибяляри дюврцндя Ъ. османлылар тяряфиндян ишьал едилмишди. 1606/07 илдя османлылар Сяфявилярин Ширвана дахил олмаларынын гаршысыны алмаг мягсядиля Ъ. бярясини даьытмышдылар. Ъ. 18 ясрин орталарындан Ъавад ханлыьынын мяркязи иди. Азярб.-ын вя Иранын бир сыра шящярляри иля тиъарят ялагяляри сахлайан Ъ. 1768 илдя Губа ханлыьына табе едилди. Шимали Азярб.-ын Русийа тяряфиндян ишьалындан сонра чаризмин кючцрмя сийасяти иля ялагядар Ъ.-а хейли рус ящалиси кючцрцлдц вя о, 1888 илдян Петропавловка адландырылды.Советщакимиййятидюврцндя Ъ.-а М.Я. Сабирин шяряфиня Сабирабад ады верилди.