Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAVAD XAN


  ЪАВАД ХАН (? – 3.1.1804, Эянъя) –Эянъя ханы [1787–1804], Зийадоьлулары няслиндян иди. Ъ.х. мцстягил сийасят йеридяряк Эянъя ханлыьынын Эцръцстандан номинал асылылыьына сон гойду, Газах, Борчалы, Шямшяддил, Шямкир вя с. йерляр Эянъя ханлыьына дахил едилди. Ъ.х. Гарабаь ханлыьы вя Картли-Кахети иля узун мцддят мцбаризя апармышдыр. Ъ.х. Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын Тифлися щцъумунда (1795) иштирак етмишди. Аьа Мящяммяд шащ Гаъар эери чякилдикдян сонра Гарабаь щакими Ибращимхялил хан ЫЫ Иракли иля бирликдя щцъум едиб Эянъяни мцщасиряйя алды. Ъ.х.-дан он мин манат баъ вя эиров алан Ибращимхялил хан эери чякилди. Аз сонра ЫЫ Иракли йенидян Эянъяйя щцъум етди. Ъ.х. 400 эцръц ясирини эери гайтармаг шярти иля ЫЫ Иракли иля мцна- гишяни арадан галдырды. 1796 илдя Ъ.х. Русийанын щимайясиня кечмяк мягсяди иля Ъянуби Гафгаздакы рус гошунларынын команданы эен. В. Зубова мцраъият етди. Октйабрын 21-дя эен. Римски-Корсаковун башчылыг етдийи дястя Эянъяйя дахил олду. Лакин аз сонра рус гошуну Азярб.-дан эери чаьырылды. Ибращимхялил хан вя Шяки щакими Сялим ханла сазиш баьлайан ЫЫ Иракли Ъ.х.-ы девиряряк йериня Шямшяддилдян олан Яли Султаны щакимиййятя эятирмяйи гярара
  алды. Лакин Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын Ъянуби Гафгаза йцрцшц (1797) хябярини ешидян мцттяфигляр эери чякилди. Русийайа мцраъият етдийиня эюря ъязаландырылаъаьындан ещтийат едиб цзрхащлыг цчцн Шушайа шащын йанына эялян Ъ.х. зиндана салынды. Аьа Мящяммяд шащ Гаъар юлдцрцлдцкдян сонра Ъ.х. йенидян Эянъяйя гайытды. Эцръцстан Русийайа бирляшдикдя (1801) Ъ.х. оьлу Щцсейнгулу аьанын башчылыьы иля Шямшяддиля гошун эюндяриб 29 кянди Эянъя ханлыьы яразисиня гатды. Русийа Ъ.х.-а наразылыьыны билдирди вя Шямшяддилдян ял чякмясини тяляб етди. Ъ.х. бу тяляби рядд етдикдя эен.-м. О. Лазаревин башчылыьы иля Эянъяйя гошун эюндярилди. Ъ.х. Русийа вя Эцръцстанла достлуг ялагясини сахламаг язминдя олдуьуну билдирди вя Лазаревдян рус гошунларынын Шямшяддилдян чыхарылмасыны тяляб етди. 1803 илин нойабрында эен. П.Д. Сисиановун команданлыьы иля Эянъяйя гошун эюндярилди. Яввялъя динъ йолла Эянъяни яля кечирмяйя ъящд эюстярян Сисианов Ъ.х.-а щядяляйиъи мяктублар йазараг галанын тяслим олунмасыны тяляб етди. Лакин бу тяляби рядд едян Ъ.х. она ъидди мцгавимят эюстярди. Чар гошунларынын гяти щцъуму заманы Ъ.х. вя онун оьлу Щцсейнгулу аьа дюйцшдя щялак олдулар. Онлар Эянъядяки Шащ Аббас мясъидинин щяйятиндя дяфн едилдиляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAVAD XAN


  ЪАВАД ХАН (? – 3.1.1804, Эянъя) –Эянъя ханы [1787–1804], Зийадоьлулары няслиндян иди. Ъ.х. мцстягил сийасят йеридяряк Эянъя ханлыьынын Эцръцстандан номинал асылылыьына сон гойду, Газах, Борчалы, Шямшяддил, Шямкир вя с. йерляр Эянъя ханлыьына дахил едилди. Ъ.х. Гарабаь ханлыьы вя Картли-Кахети иля узун мцддят мцбаризя апармышдыр. Ъ.х. Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын Тифлися щцъумунда (1795) иштирак етмишди. Аьа Мящяммяд шащ Гаъар эери чякилдикдян сонра Гарабаь щакими Ибращимхялил хан ЫЫ Иракли иля бирликдя щцъум едиб Эянъяни мцщасиряйя алды. Ъ.х.-дан он мин манат баъ вя эиров алан Ибращимхялил хан эери чякилди. Аз сонра ЫЫ Иракли йенидян Эянъяйя щцъум етди. Ъ.х. 400 эцръц ясирини эери гайтармаг шярти иля ЫЫ Иракли иля мцна- гишяни арадан галдырды. 1796 илдя Ъ.х. Русийанын щимайясиня кечмяк мягсяди иля Ъянуби Гафгаздакы рус гошунларынын команданы эен. В. Зубова мцраъият етди. Октйабрын 21-дя эен. Римски-Корсаковун башчылыг етдийи дястя Эянъяйя дахил олду. Лакин аз сонра рус гошуну Азярб.-дан эери чаьырылды. Ибращимхялил хан вя Шяки щакими Сялим ханла сазиш баьлайан ЫЫ Иракли Ъ.х.-ы девиряряк йериня Шямшяддилдян олан Яли Султаны щакимиййятя эятирмяйи гярара
  алды. Лакин Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын Ъянуби Гафгаза йцрцшц (1797) хябярини ешидян мцттяфигляр эери чякилди. Русийайа мцраъият етдийиня эюря ъязаландырылаъаьындан ещтийат едиб цзрхащлыг цчцн Шушайа шащын йанына эялян Ъ.х. зиндана салынды. Аьа Мящяммяд шащ Гаъар юлдцрцлдцкдян сонра Ъ.х. йенидян Эянъяйя гайытды. Эцръцстан Русийайа бирляшдикдя (1801) Ъ.х. оьлу Щцсейнгулу аьанын башчылыьы иля Шямшяддиля гошун эюндяриб 29 кянди Эянъя ханлыьы яразисиня гатды. Русийа Ъ.х.-а наразылыьыны билдирди вя Шямшяддилдян ял чякмясини тяляб етди. Ъ.х. бу тяляби рядд етдикдя эен.-м. О. Лазаревин башчылыьы иля Эянъяйя гошун эюндярилди. Ъ.х. Русийа вя Эцръцстанла достлуг ялагясини сахламаг язминдя олдуьуну билдирди вя Лазаревдян рус гошунларынын Шямшяддилдян чыхарылмасыны тяляб етди. 1803 илин нойабрында эен. П.Д. Сисиановун команданлыьы иля Эянъяйя гошун эюндярилди. Яввялъя динъ йолла Эянъяни яля кечирмяйя ъящд эюстярян Сисианов Ъ.х.-а щядяляйиъи мяктублар йазараг галанын тяслим олунмасыны тяляб етди. Лакин бу тяляби рядд едян Ъ.х. она ъидди мцгавимят эюстярди. Чар гошунларынын гяти щцъуму заманы Ъ.х. вя онун оьлу Щцсейнгулу аьа дюйцшдя щялак олдулар. Онлар Эянъядяки Шащ Аббас мясъидинин щяйятиндя дяфн едилдиляр.

  CAVAD XAN


  ЪАВАД ХАН (? – 3.1.1804, Эянъя) –Эянъя ханы [1787–1804], Зийадоьлулары няслиндян иди. Ъ.х. мцстягил сийасят йеридяряк Эянъя ханлыьынын Эцръцстандан номинал асылылыьына сон гойду, Газах, Борчалы, Шямшяддил, Шямкир вя с. йерляр Эянъя ханлыьына дахил едилди. Ъ.х. Гарабаь ханлыьы вя Картли-Кахети иля узун мцддят мцбаризя апармышдыр. Ъ.х. Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын Тифлися щцъумунда (1795) иштирак етмишди. Аьа Мящяммяд шащ Гаъар эери чякилдикдян сонра Гарабаь щакими Ибращимхялил хан ЫЫ Иракли иля бирликдя щцъум едиб Эянъяни мцщасиряйя алды. Ъ.х.-дан он мин манат баъ вя эиров алан Ибращимхялил хан эери чякилди. Аз сонра ЫЫ Иракли йенидян Эянъяйя щцъум етди. Ъ.х. 400 эцръц ясирини эери гайтармаг шярти иля ЫЫ Иракли иля мцна- гишяни арадан галдырды. 1796 илдя Ъ.х. Русийанын щимайясиня кечмяк мягсяди иля Ъянуби Гафгаздакы рус гошунларынын команданы эен. В. Зубова мцраъият етди. Октйабрын 21-дя эен. Римски-Корсаковун башчылыг етдийи дястя Эянъяйя дахил олду. Лакин аз сонра рус гошуну Азярб.-дан эери чаьырылды. Ибращимхялил хан вя Шяки щакими Сялим ханла сазиш баьлайан ЫЫ Иракли Ъ.х.-ы девиряряк йериня Шямшяддилдян олан Яли Султаны щакимиййятя эятирмяйи гярара
  алды. Лакин Аьа Мящяммяд шащ Гаъарын Ъянуби Гафгаза йцрцшц (1797) хябярини ешидян мцттяфигляр эери чякилди. Русийайа мцраъият етдийиня эюря ъязаландырылаъаьындан ещтийат едиб цзрхащлыг цчцн Шушайа шащын йанына эялян Ъ.х. зиндана салынды. Аьа Мящяммяд шащ Гаъар юлдцрцлдцкдян сонра Ъ.х. йенидян Эянъяйя гайытды. Эцръцстан Русийайа бирляшдикдя (1801) Ъ.х. оьлу Щцсейнгулу аьанын башчылыьы иля Шямшяддиля гошун эюндяриб 29 кянди Эянъя ханлыьы яразисиня гатды. Русийа Ъ.х.-а наразылыьыны билдирди вя Шямшяддилдян ял чякмясини тяляб етди. Ъ.х. бу тяляби рядд етдикдя эен.-м. О. Лазаревин башчылыьы иля Эянъяйя гошун эюндярилди. Ъ.х. Русийа вя Эцръцстанла достлуг ялагясини сахламаг язминдя олдуьуну билдирди вя Лазаревдян рус гошунларынын Шямшяддилдян чыхарылмасыны тяляб етди. 1803 илин нойабрында эен. П.Д. Сисиановун команданлыьы иля Эянъяйя гошун эюндярилди. Яввялъя динъ йолла Эянъяни яля кечирмяйя ъящд эюстярян Сисианов Ъ.х.-а щядяляйиъи мяктублар йазараг галанын тяслим олунмасыны тяляб етди. Лакин бу тяляби рядд едян Ъ.х. она ъидди мцгавимят эюстярди. Чар гошунларынын гяти щцъуму заманы Ъ.х. вя онун оьлу Щцсейнгулу аьа дюйцшдя щялак олдулар. Онлар Эянъядяки Шащ Аббас мясъидинин щяйятиндя дяфн едилдиляр.