Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYNİCALUT (Əyncalut) DÖYÜŞÜ

  АЙНИЪÁЛÚТ (Яйнъалут) ДЮЙЦШЦ 1260 ил сентйабрын 3-дя Фялястинин Наблус ш. йахынлыьында Яйнъалут адланан йердя монголларла Мисир мямлцкляри арасында баш вермиш дюйцш. Султан Кутуз бцтцн мямлцкляри монголлара гаршы мцбаризяйя галдырды. Щцлаку хан сяркярдяси Кетбуьаны мямлцклярин цзяриня эюндярди. Кутуз сялибчилярин башчылары иля данышыглар апарыб онларын битяряф галмасына наил  олду.  Мямлцк  ордусунун сайъа цстцн олмасы, султан Кутузун дюйцш баъарыьы, сяркярдя Байбарс ялБундукдаринин (Ы Байбарс) дцшмян дястялярини алдадараг пусгуйа салмасы монголларын аьыр мяьлубиййятиня эятириб чыхарды. А.д. нятиъясиндя мямлцклярин Мисирдяки щакимиййяти мющкямлянди, Сурийа тамамиля онларын табелийиня кечди, монголларын Йахын Шяргдя ирялилямясинин гаршысы алынды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYNİCALUT (Əyncalut) DÖYÜŞÜ

  АЙНИЪÁЛÚТ (Яйнъалут) ДЮЙЦШЦ 1260 ил сентйабрын 3-дя Фялястинин Наблус ш. йахынлыьында Яйнъалут адланан йердя монголларла Мисир мямлцкляри арасында баш вермиш дюйцш. Султан Кутуз бцтцн мямлцкляри монголлара гаршы мцбаризяйя галдырды. Щцлаку хан сяркярдяси Кетбуьаны мямлцклярин цзяриня эюндярди. Кутуз сялибчилярин башчылары иля данышыглар апарыб онларын битяряф галмасына наил  олду.  Мямлцк  ордусунун сайъа цстцн олмасы, султан Кутузун дюйцш баъарыьы, сяркярдя Байбарс ялБундукдаринин (Ы Байбарс) дцшмян дястялярини алдадараг пусгуйа салмасы монголларын аьыр мяьлубиййятиня эятириб чыхарды. А.д. нятиъясиндя мямлцклярин Мисирдяки щакимиййяти мющкямлянди, Сурийа тамамиля онларын табелийиня кечди, монголларын Йахын Шяргдя ирялилямясинин гаршысы алынды.

  AYNİCALUT (Əyncalut) DÖYÜŞÜ

  АЙНИЪÁЛÚТ (Яйнъалут) ДЮЙЦШЦ 1260 ил сентйабрын 3-дя Фялястинин Наблус ш. йахынлыьында Яйнъалут адланан йердя монголларла Мисир мямлцкляри арасында баш вермиш дюйцш. Султан Кутуз бцтцн мямлцкляри монголлара гаршы мцбаризяйя галдырды. Щцлаку хан сяркярдяси Кетбуьаны мямлцклярин цзяриня эюндярди. Кутуз сялибчилярин башчылары иля данышыглар апарыб онларын битяряф галмасына наил  олду.  Мямлцк  ордусунун сайъа цстцн олмасы, султан Кутузун дюйцш баъарыьы, сяркярдя Байбарс ялБундукдаринин (Ы Байбарс) дцшмян дястялярини алдадараг пусгуйа салмасы монголларын аьыр мяьлубиййятиня эятириб чыхарды. А.д. нятиъясиндя мямлцклярин Мисирдяки щакимиййяти мющкямлянди, Сурийа тамамиля онларын табелийиня кечди, монголларын Йахын Шяргдя ирялилямясинин гаршысы алынды.