Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYNİĞASAL,Əynğasal

  АЙНИЬАСÁЛ,  Яйньасал  –  Иорданийада (Амман ш.-нин аеропорту яразисиндя) Неолит дюврцня аид мяскян. 1982 илдян   бурада   Г.О.Роллефсон,   А.Симмонс (АБШ) вя З.Кафави (Иорданийа) газынты апармышлар.  Керамикайагядярки  Неолит Б дюврцня (е.я. 8-ъи миниллийин орталары/7ъи миниллийин яввялляри – 7-ъи миниллийин сонлары) аид алт тябягялярдя тапылмыш дцзбуъаглы даш вя эил евлярин дамы аьаъ дирякляр цзяриндядир; евляр бир вя йа бир нечя  отагдан  ибарятдир;  бязи  отагларын дюшямясиня  ящянэля  ширя чякилмишдир. Юлцляр евлярин дюшямяси алтындакы чалаларда вя щяйятдя дяфн олунмушдур; кяллялярин  цз  ъизэиляри  моделляшдирилмишдир. А.-да битки каркас цзяриндя, цз ъизэиляри айдын ишлянилмиш эилдян киши вя гадын щейкялляри (щцнд. 35–90 см) ашкар едилмишдир. Тясяррцфатлары малдарлыг (давар) вя якинчилийя  ясасланырды  (арпа).  Керамикайагядярки дюврцн  сонундан (керамикайагядярки Неолит  Ъ  дюврц –  е.я.  6-ъы миниллийин1-ъийарысы)кючябямалдарлыьын йайылдыьы  ещтимал  олунур.  Бу  дюврдя дцзбуъаглы евляр тядриъян даиряви евлярля явяз едилмишдир. Цст тябягяляр (е.я. 6-ъы миниллийин 2-ъи йарысы) керамика Неолити дюврцня (Йармук мядяниййяти) аиддир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYNİĞASAL,Əynğasal

  АЙНИЬАСÁЛ,  Яйньасал  –  Иорданийада (Амман ш.-нин аеропорту яразисиндя) Неолит дюврцня аид мяскян. 1982 илдян   бурада   Г.О.Роллефсон,   А.Симмонс (АБШ) вя З.Кафави (Иорданийа) газынты апармышлар.  Керамикайагядярки  Неолит Б дюврцня (е.я. 8-ъи миниллийин орталары/7ъи миниллийин яввялляри – 7-ъи миниллийин сонлары) аид алт тябягялярдя тапылмыш дцзбуъаглы даш вя эил евлярин дамы аьаъ дирякляр цзяриндядир; евляр бир вя йа бир нечя  отагдан  ибарятдир;  бязи  отагларын дюшямясиня  ящянэля  ширя чякилмишдир. Юлцляр евлярин дюшямяси алтындакы чалаларда вя щяйятдя дяфн олунмушдур; кяллялярин  цз  ъизэиляри  моделляшдирилмишдир. А.-да битки каркас цзяриндя, цз ъизэиляри айдын ишлянилмиш эилдян киши вя гадын щейкялляри (щцнд. 35–90 см) ашкар едилмишдир. Тясяррцфатлары малдарлыг (давар) вя якинчилийя  ясасланырды  (арпа).  Керамикайагядярки дюврцн  сонундан (керамикайагядярки Неолит  Ъ  дюврц –  е.я.  6-ъы миниллийин1-ъийарысы)кючябямалдарлыьын йайылдыьы  ещтимал  олунур.  Бу  дюврдя дцзбуъаглы евляр тядриъян даиряви евлярля явяз едилмишдир. Цст тябягяляр (е.я. 6-ъы миниллийин 2-ъи йарысы) керамика Неолити дюврцня (Йармук мядяниййяти) аиддир.

  AYNİĞASAL,Əynğasal

  АЙНИЬАСÁЛ,  Яйньасал  –  Иорданийада (Амман ш.-нин аеропорту яразисиндя) Неолит дюврцня аид мяскян. 1982 илдян   бурада   Г.О.Роллефсон,   А.Симмонс (АБШ) вя З.Кафави (Иорданийа) газынты апармышлар.  Керамикайагядярки  Неолит Б дюврцня (е.я. 8-ъи миниллийин орталары/7ъи миниллийин яввялляри – 7-ъи миниллийин сонлары) аид алт тябягялярдя тапылмыш дцзбуъаглы даш вя эил евлярин дамы аьаъ дирякляр цзяриндядир; евляр бир вя йа бир нечя  отагдан  ибарятдир;  бязи  отагларын дюшямясиня  ящянэля  ширя чякилмишдир. Юлцляр евлярин дюшямяси алтындакы чалаларда вя щяйятдя дяфн олунмушдур; кяллялярин  цз  ъизэиляри  моделляшдирилмишдир. А.-да битки каркас цзяриндя, цз ъизэиляри айдын ишлянилмиш эилдян киши вя гадын щейкялляри (щцнд. 35–90 см) ашкар едилмишдир. Тясяррцфатлары малдарлыг (давар) вя якинчилийя  ясасланырды  (арпа).  Керамикайагядярки дюврцн  сонундан (керамикайагядярки Неолит  Ъ  дюврц –  е.я.  6-ъы миниллийин1-ъийарысы)кючябямалдарлыьын йайылдыьы  ещтимал  олунур.  Бу  дюврдя дцзбуъаглы евляр тядриъян даиряви евлярля явяз едилмишдир. Цст тябягяляр (е.я. 6-ъы миниллийин 2-ъи йарысы) керамика Неолити дюврцня (Йармук мядяниййяти) аиддир.