Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYON-OROS, Agion-Oros, Afon

  ÁЙОН-ОРÓС (йун. Мцгяддяс даь), Аэион-Оро с, Афон – Йунаныстанда й-а; Халкидики й-а-нын ш. чыхынтысыдыр. Афон д. р-нунда хцсуси инз. ващид. Еэей дянизиня доьру 50 км узаныр; ени 10,5 км-ядякдир. Щцнд. 2033 м-ядяк (Афон д.). Шм.-ш. сащили дцзянлик, ъ.-г. сащили даьлыгдыр. Мешяляри, баьлары вя цзцмлцкляри вар. Ъ. гуртараъаьы чохлу монастыры олан Афон д.-дыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYON-OROS, Agion-Oros, Afon

  ÁЙОН-ОРÓС (йун. Мцгяддяс даь), Аэион-Оро с, Афон – Йунаныстанда й-а; Халкидики й-а-нын ш. чыхынтысыдыр. Афон д. р-нунда хцсуси инз. ващид. Еэей дянизиня доьру 50 км узаныр; ени 10,5 км-ядякдир. Щцнд. 2033 м-ядяк (Афон д.). Шм.-ш. сащили дцзянлик, ъ.-г. сащили даьлыгдыр. Мешяляри, баьлары вя цзцмлцкляри вар. Ъ. гуртараъаьы чохлу монастыры олан Афон д.-дыр.

  AYON-OROS, Agion-Oros, Afon

  ÁЙОН-ОРÓС (йун. Мцгяддяс даь), Аэион-Оро с, Афон – Йунаныстанда й-а; Халкидики й-а-нын ш. чыхынтысыдыр. Афон д. р-нунда хцсуси инз. ващид. Еэей дянизиня доьру 50 км узаныр; ени 10,5 км-ядякдир. Щцнд. 2033 м-ядяк (Афон д.). Шм.-ш. сащили дцзянлик, ъ.-г. сащили даьлыгдыр. Мешяляри, баьлары вя цзцмлцкляри вар. Ъ. гуртараъаьы чохлу монастыры олан Афон д.-дыр.