Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYOVA

  АЙÓВА   (Iowa)   –   АБШ-нин   мяркязи щиссясиндя штат. Сащ. 146 мин км2. Ящ. 3 млн.  (2009).   Инз. м.  Де-Мойн   ш.-дир. Яразисинин ясас щиссясини Миссисипи вя Миссури  чайлары  арасындакы  дцзянлик тутур. Орта щцнд. 400–500 м-дир. Иглими исти,  мцлайим  континенталдыр.  Кимйа, електротехника,  аьаъ  емалы,  йейинти  (ят, сцд, ун, йаь), к.т. машынгайырмасы сянайеси инкишаф етмишдир. Миссисипи сащилиндяки   шящярлярдя  (Дубйук, Давенпорт) щярби сянайе мцяссисяляри вар. Юлкянин мцщцм  к.т.  р-нларындандыр;  гарьыдалы, йулаф, сойа пахласы вя с. якилир, щейвандарлыг, гушчулуг мцщцм йер тутур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYOVA

  АЙÓВА   (Iowa)   –   АБШ-нин   мяркязи щиссясиндя штат. Сащ. 146 мин км2. Ящ. 3 млн.  (2009).   Инз. м.  Де-Мойн   ш.-дир. Яразисинин ясас щиссясини Миссисипи вя Миссури  чайлары  арасындакы  дцзянлик тутур. Орта щцнд. 400–500 м-дир. Иглими исти,  мцлайим  континенталдыр.  Кимйа, електротехника,  аьаъ  емалы,  йейинти  (ят, сцд, ун, йаь), к.т. машынгайырмасы сянайеси инкишаф етмишдир. Миссисипи сащилиндяки   шящярлярдя  (Дубйук, Давенпорт) щярби сянайе мцяссисяляри вар. Юлкянин мцщцм  к.т.  р-нларындандыр;  гарьыдалы, йулаф, сойа пахласы вя с. якилир, щейвандарлыг, гушчулуг мцщцм йер тутур.

  AYOVA

  АЙÓВА   (Iowa)   –   АБШ-нин   мяркязи щиссясиндя штат. Сащ. 146 мин км2. Ящ. 3 млн.  (2009).   Инз. м.  Де-Мойн   ш.-дир. Яразисинин ясас щиссясини Миссисипи вя Миссури  чайлары  арасындакы  дцзянлик тутур. Орта щцнд. 400–500 м-дир. Иглими исти,  мцлайим  континенталдыр.  Кимйа, електротехника,  аьаъ  емалы,  йейинти  (ят, сцд, ун, йаь), к.т. машынгайырмасы сянайеси инкишаф етмишдир. Миссисипи сащилиндяки   шящярлярдя  (Дубйук, Давенпорт) щярби сянайе мцяссисяляри вар. Юлкянин мцщцм  к.т.  р-нларындандыр;  гарьыдалы, йулаф, сойа пахласы вя с. якилир, щейвандарлыг, гушчулуг мцщцм йер тутур.