Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAVADXAN STRUKTURU


  ЪАВАДХАН СТРУКТУРУ – Йевлах-Аьъабяди чюкяклийи нефтли-газлы р-нунда, Мурадханлы нефт йатаьындан 18–20 км ъ.-ш.-дя нефтли-газлы структур. Щаъыгасымлы галхымы иля ващид гырышыглыг системи йарадыр. Структур Цст Табаширин сятщиня эюря (“П” сейсмик щоризонту) ъ.-г.–шм.-ш. истигамятиндя узанан асимметрик антиклиналдан ибарятдир; юлчцляри 3,5х2,5 км-дир; Орта Еосен цзря бу юлчцляр 2,5х1,4 км тяшкил едир. Цст Еосен чюкцнтцляриня эюря Ъ.с. чыхынтыйа чеврилир. Сащянин нефт-газлылыг перспективлийи Орта Еосен вя Цст Табашир чюкцнтцляри иля ялагяляндирилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAVADXAN STRUKTURU


  ЪАВАДХАН СТРУКТУРУ – Йевлах-Аьъабяди чюкяклийи нефтли-газлы р-нунда, Мурадханлы нефт йатаьындан 18–20 км ъ.-ш.-дя нефтли-газлы структур. Щаъыгасымлы галхымы иля ващид гырышыглыг системи йарадыр. Структур Цст Табаширин сятщиня эюря (“П” сейсмик щоризонту) ъ.-г.–шм.-ш. истигамятиндя узанан асимметрик антиклиналдан ибарятдир; юлчцляри 3,5х2,5 км-дир; Орта Еосен цзря бу юлчцляр 2,5х1,4 км тяшкил едир. Цст Еосен чюкцнтцляриня эюря Ъ.с. чыхынтыйа чеврилир. Сащянин нефт-газлылыг перспективлийи Орта Еосен вя Цст Табашир чюкцнтцляри иля ялагяляндирилир.

  CAVADXAN STRUKTURU


  ЪАВАДХАН СТРУКТУРУ – Йевлах-Аьъабяди чюкяклийи нефтли-газлы р-нунда, Мурадханлы нефт йатаьындан 18–20 км ъ.-ш.-дя нефтли-газлы структур. Щаъыгасымлы галхымы иля ващид гырышыглыг системи йарадыр. Структур Цст Табаширин сятщиня эюря (“П” сейсмик щоризонту) ъ.-г.–шм.-ш. истигамятиндя узанан асимметрик антиклиналдан ибарятдир; юлчцляри 3,5х2,5 км-дир; Орта Еосен цзря бу юлчцляр 2,5х1,4 км тяшкил едир. Цст Еосен чюкцнтцляриня эюря Ъ.с. чыхынтыйа чеврилир. Сащянин нефт-газлылыг перспективлийи Орта Еосен вя Цст Табашир чюкцнтцляри иля ялагяляндирилир.