Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇERNYAYEV)
  CAVADOV


  ЪАВАДОВ Аьащцсейн Хялил оьлу (22.4.1894, Бакы йахынлыьындакы Хырдалан к. – 20.7.1981, Бакы) – Азярб. актйору. Азярб. ССР. халг артисти (1938). Сящня фяалиййятиня 1920 илдян башламыш, Бакы Азад Тянгид-Тяблиь Театрында (1921– 33), Эянъя Драм Театрында (1933–38) чыхыш етмишдир. 1938–42 иллярдя Азярб. Мусигили Комедийа Театрынын сящнясиндя Мяшяди Ибад, Солтан бяй (“О олмасын, бу олсун”, “Аршын мал алан”, Ц. Щаъыбяйли), Кябля Щцсейн- яли (“Беш манатлыг эялин”, С.Рцстямов), Узун (“Той киминдир?”, А. Мяшядибяйов) вя с. роллары ойнамышдыр.

  1942 илдян Азярб. Дювлят Драм Театрынын актйору олмуш, дямирчи Муса, Бярбярзадя, Мирзя Салман (“Той”, “Хошбяхтляр”, “Нишанлы гыз”, С. Рящман), Оъаггулу, Щямзя, Имамверди (“Алмаз”, “Сольун чичякляр”, “1905-ъи илдя”, Ъ. Ъаббарлы) вя с. йаддагалан образлары йаратмышдыр. Платон (“Шейх Сянан”, Щ. Ъавид), Гянимят (“Ъаваншир”, М. Щцсейн), Лука Лукич (“Мцфяттиш”, Н. Гогол), Брабансио (“Отелло”, У. Шекспир) вя с. ролларда чыхыш етмишдир. Ъ.-ун йаратдыьы образлар орижиналлыьы, эцълц милли колорити, комизми, бядии ифадялилийи вя емосионаллыьы иля фярглянмишдир. “Азярбайъанфилм” киностудийасынын истещсал етдийи бир сыра филмлярдя (“Бяхтийар”, 1955, реж. Л. Сяфяров; “Эюрцш”, 1955, реж. Т. Таьызадя; “О олмасын, бу олсун”, 1956, реж. Щ. Сейидзадя; “Ящмяд щарададыр?”, 1963, реж. А. Исэяндяров; “Шярикли чюряк”, 1969, реж. Ш. Мащмудбяйов вя с.) чякилмишдир. Яд.: А д и л Б. Аьащцсейн Ъавадов. Б., 1976.


  А. Ъавадов “Шярикли чюряк” филминдя
  Исмайыл баба ролунда.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇERNYAYEV
  CAVADOV


  ЪАВАДОВ Аьащцсейн Хялил оьлу (22.4.1894, Бакы йахынлыьындакы Хырдалан к. – 20.7.1981, Бакы) – Азярб. актйору. Азярб. ССР. халг артисти (1938). Сящня фяалиййятиня 1920 илдян башламыш, Бакы Азад Тянгид-Тяблиь Театрында (1921– 33), Эянъя Драм Театрында (1933–38) чыхыш етмишдир. 1938–42 иллярдя Азярб. Мусигили Комедийа Театрынын сящнясиндя Мяшяди Ибад, Солтан бяй (“О олмасын, бу олсун”, “Аршын мал алан”, Ц. Щаъыбяйли), Кябля Щцсейн- яли (“Беш манатлыг эялин”, С.Рцстямов), Узун (“Той киминдир?”, А. Мяшядибяйов) вя с. роллары ойнамышдыр.

  1942 илдян Азярб. Дювлят Драм Театрынын актйору олмуш, дямирчи Муса, Бярбярзадя, Мирзя Салман (“Той”, “Хошбяхтляр”, “Нишанлы гыз”, С. Рящман), Оъаггулу, Щямзя, Имамверди (“Алмаз”, “Сольун чичякляр”, “1905-ъи илдя”, Ъ. Ъаббарлы) вя с. йаддагалан образлары йаратмышдыр. Платон (“Шейх Сянан”, Щ. Ъавид), Гянимят (“Ъаваншир”, М. Щцсейн), Лука Лукич (“Мцфяттиш”, Н. Гогол), Брабансио (“Отелло”, У. Шекспир) вя с. ролларда чыхыш етмишдир. Ъ.-ун йаратдыьы образлар орижиналлыьы, эцълц милли колорити, комизми, бядии ифадялилийи вя емосионаллыьы иля фярглянмишдир. “Азярбайъанфилм” киностудийасынын истещсал етдийи бир сыра филмлярдя (“Бяхтийар”, 1955, реж. Л. Сяфяров; “Эюрцш”, 1955, реж. Т. Таьызадя; “О олмасын, бу олсун”, 1956, реж. Щ. Сейидзадя; “Ящмяд щарададыр?”, 1963, реж. А. Исэяндяров; “Шярикли чюряк”, 1969, реж. Ш. Мащмудбяйов вя с.) чякилмишдир. Яд.: А д и л Б. Аьащцсейн Ъавадов. Б., 1976.


  А. Ъавадов “Шярикли чюряк” филминдя
  Исмайыл баба ролунда.

  CAVADOV


  ЪАВАДОВ Аьащцсейн Хялил оьлу (22.4.1894, Бакы йахынлыьындакы Хырдалан к. – 20.7.1981, Бакы) – Азярб. актйору. Азярб. ССР. халг артисти (1938). Сящня фяалиййятиня 1920 илдян башламыш, Бакы Азад Тянгид-Тяблиь Театрында (1921– 33), Эянъя Драм Театрында (1933–38) чыхыш етмишдир. 1938–42 иллярдя Азярб. Мусигили Комедийа Театрынын сящнясиндя Мяшяди Ибад, Солтан бяй (“О олмасын, бу олсун”, “Аршын мал алан”, Ц. Щаъыбяйли), Кябля Щцсейн- яли (“Беш манатлыг эялин”, С.Рцстямов), Узун (“Той киминдир?”, А. Мяшядибяйов) вя с. роллары ойнамышдыр.

  1942 илдян Азярб. Дювлят Драм Театрынын актйору олмуш, дямирчи Муса, Бярбярзадя, Мирзя Салман (“Той”, “Хошбяхтляр”, “Нишанлы гыз”, С. Рящман), Оъаггулу, Щямзя, Имамверди (“Алмаз”, “Сольун чичякляр”, “1905-ъи илдя”, Ъ. Ъаббарлы) вя с. йаддагалан образлары йаратмышдыр. Платон (“Шейх Сянан”, Щ. Ъавид), Гянимят (“Ъаваншир”, М. Щцсейн), Лука Лукич (“Мцфяттиш”, Н. Гогол), Брабансио (“Отелло”, У. Шекспир) вя с. ролларда чыхыш етмишдир. Ъ.-ун йаратдыьы образлар орижиналлыьы, эцълц милли колорити, комизми, бядии ифадялилийи вя емосионаллыьы иля фярглянмишдир. “Азярбайъанфилм” киностудийасынын истещсал етдийи бир сыра филмлярдя (“Бяхтийар”, 1955, реж. Л. Сяфяров; “Эюрцш”, 1955, реж. Т. Таьызадя; “О олмасын, бу олсун”, 1956, реж. Щ. Сейидзадя; “Ящмяд щарададыр?”, 1963, реж. А. Исэяндяров; “Шярикли чюряк”, 1969, реж. Ш. Мащмудбяйов вя с.) чякилмишдир. Яд.: А д и л Б. Аьащцсейн Ъавадов. Б., 1976.


  А. Ъавадов “Шярикли чюряк” филминдя
  Исмайыл баба ролунда.