Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAVADOV

  ЪАВАДОВ Ябдцлаьа Ябдцляли оьлу (д. 28.4.1920, Бакынын Зиря к.) – Азярб. эеологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1970), проф. (1978). 1954 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир. “Балаханынефт” НГЧИ-дя эеолог, бюйцк эеолог (1954–64), “Гарадаьнефт” НГЧИ-дя баш эеолог (1964–74), СОКАР-ын Нефт-Газ Елми Тядгигат Лайищя Ин-тунда лабораторийа мцдири (1974– 78), Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-тунда мцяллим, “Нефт вя газ йатагларынын эеолоэийасы, ахтарышы вя кяшфиййаты” факцлтясинин деканы (1978–86) вязифяляриндя чалышмышдыр. Тядгигатлары Ъянуб-Гярби Абшеронун эеолоэийасы вя Мящсулдар гатын алт шюбясинин нефт-газлылыьына щяср олунмушдур. 120-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. “Вятян мцщарибяси” (І вя ІІ дяряъяли), “Гырмызы Улдуз” орденляри иля тялтиф олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAVADOV

  ЪАВАДОВ Ябдцлаьа Ябдцляли оьлу (д. 28.4.1920, Бакынын Зиря к.) – Азярб. эеологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1970), проф. (1978). 1954 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир. “Балаханынефт” НГЧИ-дя эеолог, бюйцк эеолог (1954–64), “Гарадаьнефт” НГЧИ-дя баш эеолог (1964–74), СОКАР-ын Нефт-Газ Елми Тядгигат Лайищя Ин-тунда лабораторийа мцдири (1974– 78), Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-тунда мцяллим, “Нефт вя газ йатагларынын эеолоэийасы, ахтарышы вя кяшфиййаты” факцлтясинин деканы (1978–86) вязифяляриндя чалышмышдыр. Тядгигатлары Ъянуб-Гярби Абшеронун эеолоэийасы вя Мящсулдар гатын алт шюбясинин нефт-газлылыьына щяср олунмушдур. 120-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. “Вятян мцщарибяси” (І вя ІІ дяряъяли), “Гырмызы Улдуз” орденляри иля тялтиф олунмушдур.

  CAVADOV

  ЪАВАДОВ Ябдцлаьа Ябдцляли оьлу (д. 28.4.1920, Бакынын Зиря к.) – Азярб. эеологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1970), проф. (1978). 1954 илдя Азярб. Сянайе Ин-туну (индики АДНА) битирмишдир. “Балаханынефт” НГЧИ-дя эеолог, бюйцк эеолог (1954–64), “Гарадаьнефт” НГЧИ-дя баш эеолог (1964–74), СОКАР-ын Нефт-Газ Елми Тядгигат Лайищя Ин-тунда лабораторийа мцдири (1974– 78), Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-тунда мцяллим, “Нефт вя газ йатагларынын эеолоэийасы, ахтарышы вя кяшфиййаты” факцлтясинин деканы (1978–86) вязифяляриндя чалышмышдыр. Тядгигатлары Ъянуб-Гярби Абшеронун эеолоэийасы вя Мящсулдар гатын алт шюбясинин нефт-газлылыьына щяср олунмушдур. 120-дян чох елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. “Вятян мцщарибяси” (І вя ІІ дяряъяли), “Гырмызы Улдуз” орденляри иля тялтиф олунмушдур.