Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAVADOV

  ЪАВАДОВ Фяхряддин Эцлмирзя оьлу (20.4.1951, Бакы, Бузовна гяс. – 9.1. 2009, Бакы) – Азярб. тибб алими, тибб е.д. (2008), Азярб. Респ.-нын ямякдар щякими (2006). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1974). Бакы ш.-дя щяким (1974– 78), Азярб. Дювлят Тибб Ин-тунун уролоэийа кафедрасында ассистент (1978–86), Азярб. КП Мяркязи Комитясинин елм вя тящсил, игтсади-сосиал шюбяляриндя мясул вязифялярдя (1986–90), Азярб. Респ. сящиййя назиринин биринъи мцавини (1990– 96), Я.Ялийев ад. Азярб. Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунун проректору (1998–2000), Азярб. Респ. Дювлят Нефт Ширкятинин Мяркязи
  Нефтчиляр Хястяханасынын баш щякими (2000–2009) ишлямишдир. Тядгигатлары уролоэийанын актуал проблемляриня вя сящиййянин тяшкили мясяляляриня щяср едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAVADOV

  ЪАВАДОВ Фяхряддин Эцлмирзя оьлу (20.4.1951, Бакы, Бузовна гяс. – 9.1. 2009, Бакы) – Азярб. тибб алими, тибб е.д. (2008), Азярб. Респ.-нын ямякдар щякими (2006). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1974). Бакы ш.-дя щяким (1974– 78), Азярб. Дювлят Тибб Ин-тунун уролоэийа кафедрасында ассистент (1978–86), Азярб. КП Мяркязи Комитясинин елм вя тящсил, игтсади-сосиал шюбяляриндя мясул вязифялярдя (1986–90), Азярб. Респ. сящиййя назиринин биринъи мцавини (1990– 96), Я.Ялийев ад. Азярб. Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунун проректору (1998–2000), Азярб. Респ. Дювлят Нефт Ширкятинин Мяркязи
  Нефтчиляр Хястяханасынын баш щякими (2000–2009) ишлямишдир. Тядгигатлары уролоэийанын актуал проблемляриня вя сящиййянин тяшкили мясяляляриня щяср едилмишдир.

  CAVADOV

  ЪАВАДОВ Фяхряддин Эцлмирзя оьлу (20.4.1951, Бакы, Бузовна гяс. – 9.1. 2009, Бакы) – Азярб. тибб алими, тибб е.д. (2008), Азярб. Респ.-нын ямякдар щякими (2006). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1974). Бакы ш.-дя щяким (1974– 78), Азярб. Дювлят Тибб Ин-тунун уролоэийа кафедрасында ассистент (1978–86), Азярб. КП Мяркязи Комитясинин елм вя тящсил, игтсади-сосиал шюбяляриндя мясул вязифялярдя (1986–90), Азярб. Респ. сящиййя назиринин биринъи мцавини (1990– 96), Я.Ялийев ад. Азярб. Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Ин-тунун проректору (1998–2000), Азярб. Респ. Дювлят Нефт Ширкятинин Мяркязи
  Нефтчиляр Хястяханасынын баш щякими (2000–2009) ишлямишдир. Тядгигатлары уролоэийанын актуал проблемляриня вя сящиййянин тяшкили мясяляляриня щяср едилмишдир.