Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYRINC (Arınc) NEKROPOLU

  АЙРЫНЪ (Арынъ) НЕКРОПОЛУ – Азярб.   Респ.-нын  Шащбуз  р-нунда (Нах. МР) сон  орта  ясрляря  аид  археоложи абидя. Айрынъ к. гябиристанлыьында башдашыларын бир щиссяси вя бир нечя гоч фигуру галмышдыр. Ики башдашынын йухары щиссяси таъвары шякилдя  йонулмушдур. Садя формалы ики гоч фигурундан биринин буйнузу спиралварыдыр. Абидя 15–16 ясрляря аид едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYRINC (Arınc) NEKROPOLU

  АЙРЫНЪ (Арынъ) НЕКРОПОЛУ – Азярб.   Респ.-нын  Шащбуз  р-нунда (Нах. МР) сон  орта  ясрляря  аид  археоложи абидя. Айрынъ к. гябиристанлыьында башдашыларын бир щиссяси вя бир нечя гоч фигуру галмышдыр. Ики башдашынын йухары щиссяси таъвары шякилдя  йонулмушдур. Садя формалы ики гоч фигурундан биринин буйнузу спиралварыдыр. Абидя 15–16 ясрляря аид едилир.

  AYRINC (Arınc) NEKROPOLU

  АЙРЫНЪ (Арынъ) НЕКРОПОЛУ – Азярб.   Респ.-нын  Шащбуз  р-нунда (Нах. МР) сон  орта  ясрляря  аид  археоложи абидя. Айрынъ к. гябиристанлыьында башдашыларын бир щиссяси вя бир нечя гоч фигуру галмышдыр. Ики башдашынын йухары щиссяси таъвары шякилдя  йонулмушдур. Садя формалы ики гоч фигурундан биринин буйнузу спиралварыдыр. Абидя 15–16 ясрляря аид едилир.