Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYRŞİR QARAMALI

  АЙРШИР ГАРАМАЛЫ  –  сцдлцк  гарамал ъинси. 18 ясрдя Б. Британийада (Шотландийанын ъ.-г.-индя Айршир (Ершир) графлыьында) йерли гарамалын узунмцддятли селексийасы, сонра ися Щолландийа, Щернси, Девон вя Щерефорд ъинсляри иля йахшылашдырмагла алынмышдыр. Рянэи гырмызыаладыр. Инякляри ортабойлу, сцдлцк типли, дяриндюшлцдцр; бели дцздцр. Машынла саьыма уйьунлашмышдыр. Тюрядиъи буьаларын чякиси 800–900 кг, инякляринки 420–550 кг-дыр. А. г. 305 эцнлцк лактасийа дюврцндя 4000–7000 кг сцд (йаьлылыьы 3,8–4,8%) верир.

  Айршир иняйи.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYRŞİR QARAMALI

  АЙРШИР ГАРАМАЛЫ  –  сцдлцк  гарамал ъинси. 18 ясрдя Б. Британийада (Шотландийанын ъ.-г.-индя Айршир (Ершир) графлыьында) йерли гарамалын узунмцддятли селексийасы, сонра ися Щолландийа, Щернси, Девон вя Щерефорд ъинсляри иля йахшылашдырмагла алынмышдыр. Рянэи гырмызыаладыр. Инякляри ортабойлу, сцдлцк типли, дяриндюшлцдцр; бели дцздцр. Машынла саьыма уйьунлашмышдыр. Тюрядиъи буьаларын чякиси 800–900 кг, инякляринки 420–550 кг-дыр. А. г. 305 эцнлцк лактасийа дюврцндя 4000–7000 кг сцд (йаьлылыьы 3,8–4,8%) верир.

  Айршир иняйи.

  AYRŞİR QARAMALI

  АЙРШИР ГАРАМАЛЫ  –  сцдлцк  гарамал ъинси. 18 ясрдя Б. Британийада (Шотландийанын ъ.-г.-индя Айршир (Ершир) графлыьында) йерли гарамалын узунмцддятли селексийасы, сонра ися Щолландийа, Щернси, Девон вя Щерефорд ъинсляри иля йахшылашдырмагла алынмышдыр. Рянэи гырмызыаладыр. Инякляри ортабойлу, сцдлцк типли, дяриндюшлцдцр; бели дцздцр. Машынла саьыма уйьунлашмышдыр. Тюрядиъи буьаларын чякиси 800–900 кг, инякляринки 420–550 кг-дыр. А. г. 305 эцнлцк лактасийа дюврцндя 4000–7000 кг сцд (йаьлылыьы 3,8–4,8%) верир.

  Айршир иняйи.