Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAVADOV

  ЪАВАДОВ Тяййар Салам оьлу (д.27.4.1960, Сабирабад р-нунун Мцрсялли к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, тянгидчи, филолоэийа е.д. (2007). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (индики АДПУ) битирмишдир (1981). Щямин илдян Сабирабад р-ну Галагайын кянд орта мяктябиндя мцяллим, директор мцавини ишлямишдир. 1991 илдян АДПУ-да, 1997 илдян Бакы Гызлар Ун- тиндя педагожи фяалиййят эюстярир. Тядгигатлары мцасир Азярб. романынын поетикасы вя жанр тякамцлц проблемляриня щяср олунмушдур. Ясярляр и: Педагожи мцщит вя ушаг ядябиййаты. Б., 1992; Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. Б., 2009.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAVADOV

  ЪАВАДОВ Тяййар Салам оьлу (д.27.4.1960, Сабирабад р-нунун Мцрсялли к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, тянгидчи, филолоэийа е.д. (2007). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (индики АДПУ) битирмишдир (1981). Щямин илдян Сабирабад р-ну Галагайын кянд орта мяктябиндя мцяллим, директор мцавини ишлямишдир. 1991 илдян АДПУ-да, 1997 илдян Бакы Гызлар Ун- тиндя педагожи фяалиййят эюстярир. Тядгигатлары мцасир Азярб. романынын поетикасы вя жанр тякамцлц проблемляриня щяср олунмушдур. Ясярляр и: Педагожи мцщит вя ушаг ядябиййаты. Б., 1992; Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. Б., 2009.

  CAVADOV

  ЪАВАДОВ Тяййар Салам оьлу (д.27.4.1960, Сабирабад р-нунун Мцрсялли к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, тянгидчи, филолоэийа е.д. (2007). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (индики АДПУ) битирмишдир (1981). Щямин илдян Сабирабад р-ну Галагайын кянд орта мяктябиндя мцяллим, директор мцавини ишлямишдир. 1991 илдян АДПУ-да, 1997 илдян Бакы Гызлар Ун- тиндя педагожи фяалиййят эюстярир. Тядгигатлары мцасир Азярб. романынын поетикасы вя жанр тякамцлц проблемляриня щяср олунмушдур. Ясярляр и: Педагожи мцщит вя ушаг ядябиййаты. Б., 1992; Тарихи вя чаьдаш ядяби просеся даир арашдырмалар. Б., 2009.