Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAVADOVA HƏQİQƏT ƏLİƏŞRƏF QIZI


  ЪАВАДОВА Щягигят Ялияшряф гызы (д.9.10.1939, Бакы) – Азярб. кимйачысы, техника е.д. (1992). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1962). АМЕА Ашгарлар Кимйасы Ин-тунда лабораторийа мцдиридир (1988 илдян). Тядгигатлары мцхтялиф функсионал тясирли йени фосфор, кцкцрд вя азот тяркибли цзви бирляшмяляр иля сянайе ашгарлары ясасында мцхтялиф нюв дизел мцщяррикляри цчцн мотор йаьларынын, сцрткц композисийаларынын ишляниб щазырланмасы сащясиндядир. 130 елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAVADOVA HƏQİQƏT ƏLİƏŞRƏF QIZI


  ЪАВАДОВА Щягигят Ялияшряф гызы (д.9.10.1939, Бакы) – Азярб. кимйачысы, техника е.д. (1992). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1962). АМЕА Ашгарлар Кимйасы Ин-тунда лабораторийа мцдиридир (1988 илдян). Тядгигатлары мцхтялиф функсионал тясирли йени фосфор, кцкцрд вя азот тяркибли цзви бирляшмяляр иля сянайе ашгарлары ясасында мцхтялиф нюв дизел мцщяррикляри цчцн мотор йаьларынын, сцрткц композисийаларынын ишляниб щазырланмасы сащясиндядир. 130 елми ясярин мцяллифидир.

  CAVADOVA HƏQİQƏT ƏLİƏŞRƏF QIZI


  ЪАВАДОВА Щягигят Ялияшряф гызы (д.9.10.1939, Бакы) – Азярб. кимйачысы, техника е.д. (1992). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1962). АМЕА Ашгарлар Кимйасы Ин-тунда лабораторийа мцдиридир (1988 илдян). Тядгигатлары мцхтялиф функсионал тясирли йени фосфор, кцкцрд вя азот тяркибли цзви бирляшмяляр иля сянайе ашгарлары ясасында мцхтялиф нюв дизел мцщяррикляри цчцн мотор йаьларынын, сцрткц композисийаларынын ишляниб щазырланмасы сащясиндядир. 130 елми ясярин мцяллифидир.