Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAVADZADƏ SAMİR MİRMƏMMƏD OĞLU


  CAVADZADЯ Samir Mirmяmmяd oьlu (d.3.3.1967, Bakы) – Azяrb. tibb alimi, tibb. e.d. (1998), prof. (2005). M.C.Cavadzadяnin oьludur. Azяrb. Dюvlяt Tibb. Иn-тunu bitirmiшdir (1988). 1990 ildяn Azяrb. Resp. Sяhiyyя Nazirliyinin Яziz Яliyev ad. Azяrb. Dюvlяt Hяkimlяri Tяkmillяшdirmя Иn-тunda iшlяyir, 2009 ildяn hяmin in-тda urologiya kafedrasыnыn mцdiridir. Tяdqiqatlarы sidikdaшы xяstяliyindя distansion zяrbя dalьalы litotripsiya vя aшaьы sidik yollarыnыn xяstяliklяrindя transuretral rezeksiya yolu ilя mцasir mцalicя цsullarыna hяsr olunmuшdur. 50-yя qяdяr elmi яsяrin, o cцmlяdяn bir monoqrafiyanыn mцяllifidir. Яsяr i: Мочекаменная болезнь в эндемическом регионе. Б., 1996.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAVADZADƏ SAMİR MİRMƏMMƏD OĞLU


  CAVADZADЯ Samir Mirmяmmяd oьlu (d.3.3.1967, Bakы) – Azяrb. tibb alimi, tibb. e.d. (1998), prof. (2005). M.C.Cavadzadяnin oьludur. Azяrb. Dюvlяt Tibb. Иn-тunu bitirmiшdir (1988). 1990 ildяn Azяrb. Resp. Sяhiyyя Nazirliyinin Яziz Яliyev ad. Azяrb. Dюvlяt Hяkimlяri Tяkmillяшdirmя Иn-тunda iшlяyir, 2009 ildяn hяmin in-тda urologiya kafedrasыnыn mцdiridir. Tяdqiqatlarы sidikdaшы xяstяliyindя distansion zяrbя dalьalы litotripsiya vя aшaьы sidik yollarыnыn xяstяliklяrindя transuretral rezeksiya yolu ilя mцasir mцalicя цsullarыna hяsr olunmuшdur. 50-yя qяdяr elmi яsяrin, o cцmlяdяn bir monoqrafiyanыn mцяllifidir. Яsяr i: Мочекаменная болезнь в эндемическом регионе. Б., 1996.

  CAVADZADƏ SAMİR MİRMƏMMƏD OĞLU


  CAVADZADЯ Samir Mirmяmmяd oьlu (d.3.3.1967, Bakы) – Azяrb. tibb alimi, tibb. e.d. (1998), prof. (2005). M.C.Cavadzadяnin oьludur. Azяrb. Dюvlяt Tibb. Иn-тunu bitirmiшdir (1988). 1990 ildяn Azяrb. Resp. Sяhiyyя Nazirliyinin Яziz Яliyev ad. Azяrb. Dюvlяt Hяkimlяri Tяkmillяшdirmя Иn-тunda iшlяyir, 2009 ildяn hяmin in-тda urologiya kafedrasыnыn mцdiridir. Tяdqiqatlarы sidikdaшы xяstяliyindя distansion zяrbя dalьalы litotripsiya vя aшaьы sidik yollarыnыn xяstяliklяrindя transuretral rezeksiya yolu ilя mцasir mцalicя цsullarыna hяsr olunmuшdur. 50-yя qяdяr elmi яsяrin, o cцmlяdяn bir monoqrafiyanыn mцяllifidir. Яsяr i: Мочекаменная болезнь в эндемическом регионе. Б., 1996.