Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAVAXİŞVİLİ


  ЪАВАХИШВИЛИ Михаил Саввич (тяхяллцсц; ясл сойады Адамашвил и) (20.11.1880, Борчалы гязасынын Серагви к. – 1937) – эцръц йазычысы. Крым варлы кяндли аилясиндя доьулмушдур. Баьчылыг вя цзцмчцлцк мяктябиндя тящсил алмышдыр (1901). Ядяби дебцтц “Чанчура” (1903) щекайясидир. 1906 илдя истибдад ялейщиня йаздыьы мягаляляриня эюря мящкямяйя ъялб олунмушдур; 1907 илдя хариъя эетмиш, Авропа вя Америкайа сяйащят етмишдир. 1909 илдя Эцръцстана гайытмыш вя мцхалиф йюнцмлц олдуьуна эюря чох кечмядян баьланан “Ери” (“Миллят”) журналынын няшриня рящбярлик етмишдир. Ъ. дяфялярля щябс вя сцрэцн олунмушдур. Гырмызы Хач нцмайяндяси кими Тцркийя (1915) вя Иранда (1918) ишлямишдир. 1908–24 иллярдя Ъ. журналистика иля фяал мяшьул олмуш, иътимаи-сийаси мювзуда публисистик мягаляляр йазмышдыр (“Бизим талейимиз”, 1917; “Эцръц-Османлы мцнасибятляриндян”, 1918 вя с.). “Гулйабаны” (1924), “Яридилмиш зянъир” (1924), “Ламбало вя Каша” (1925), “Квачи Квачантирадзе” (1924), “Ъакос Хизнеби” (1924; “Ъаконун кирайянишинляри”), “Аь йахалыг” (1926), “Эиви Шадури” (1928) щекайя вя повестляринин мцяллифидир. “Марабдалы Арсен” (1933–36) романы 19 ясрдя Эцръцстандакы кяндли цсйанындан, “Гадынын талейи” (1936) романы 1905–07 илляр ингилабынын Эцръцстана тясириндян бящс едир. Ъ-нин щекайяляринин мотивляри ясасында О.В. Тактакишвили “Цч новелла” (1967), “Арвадбаз” (1978) операларыны йазмышдыр. Э. де Мопассан, А.П. Чехов вя Щ. Сенкевичин ясярлярини эцръц дилиня тяръцмя етмишдир. Репрессийа олунмушдур. Ъ.-нин йарадыъылыьында Азярб. мювзусу мцщцм йер тутур. “Эцнащсыз Абдулла”, “Лямбяли” повестляри билаваситя Азярб. щяйатындан бящс едир. “Марабдалы Арсен” романында вя б. ясярляриндя дя мцсбят азярб. сурятляри йаратмышдыр. Ъ. Азярб. дилиня вя фолклоруна бяляд олмуш, ясярляриндя азярб.-ъа чохлу сюз, ифадя, ъцмля вя байатылар ишлятмишдир. Анадан олмасынын 100 иллийи Азярб.-да да гейд олунмушдур. Марнеулидя абидяси гойулмушдур (1981). Ясярляр и: Торпаг чякир. Сечилмиш ясярляри. Б., 1980; Ясярляри кцллиййаты: Ъ.1–5, Тбилиси, 1969–75 (эцръц дилиндя). Яд.: Вялийев Щ. Азярбайъан фолклору вя ядябиййаты эцръц мянбяляриндя. Б., 1984.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAVAXİŞVİLİ


  ЪАВАХИШВИЛИ Михаил Саввич (тяхяллцсц; ясл сойады Адамашвил и) (20.11.1880, Борчалы гязасынын Серагви к. – 1937) – эцръц йазычысы. Крым варлы кяндли аилясиндя доьулмушдур. Баьчылыг вя цзцмчцлцк мяктябиндя тящсил алмышдыр (1901). Ядяби дебцтц “Чанчура” (1903) щекайясидир. 1906 илдя истибдад ялейщиня йаздыьы мягаляляриня эюря мящкямяйя ъялб олунмушдур; 1907 илдя хариъя эетмиш, Авропа вя Америкайа сяйащят етмишдир. 1909 илдя Эцръцстана гайытмыш вя мцхалиф йюнцмлц олдуьуна эюря чох кечмядян баьланан “Ери” (“Миллят”) журналынын няшриня рящбярлик етмишдир. Ъ. дяфялярля щябс вя сцрэцн олунмушдур. Гырмызы Хач нцмайяндяси кими Тцркийя (1915) вя Иранда (1918) ишлямишдир. 1908–24 иллярдя Ъ. журналистика иля фяал мяшьул олмуш, иътимаи-сийаси мювзуда публисистик мягаляляр йазмышдыр (“Бизим талейимиз”, 1917; “Эцръц-Османлы мцнасибятляриндян”, 1918 вя с.). “Гулйабаны” (1924), “Яридилмиш зянъир” (1924), “Ламбало вя Каша” (1925), “Квачи Квачантирадзе” (1924), “Ъакос Хизнеби” (1924; “Ъаконун кирайянишинляри”), “Аь йахалыг” (1926), “Эиви Шадури” (1928) щекайя вя повестляринин мцяллифидир. “Марабдалы Арсен” (1933–36) романы 19 ясрдя Эцръцстандакы кяндли цсйанындан, “Гадынын талейи” (1936) романы 1905–07 илляр ингилабынын Эцръцстана тясириндян бящс едир. Ъ-нин щекайяляринин мотивляри ясасында О.В. Тактакишвили “Цч новелла” (1967), “Арвадбаз” (1978) операларыны йазмышдыр. Э. де Мопассан, А.П. Чехов вя Щ. Сенкевичин ясярлярини эцръц дилиня тяръцмя етмишдир. Репрессийа олунмушдур. Ъ.-нин йарадыъылыьында Азярб. мювзусу мцщцм йер тутур. “Эцнащсыз Абдулла”, “Лямбяли” повестляри билаваситя Азярб. щяйатындан бящс едир. “Марабдалы Арсен” романында вя б. ясярляриндя дя мцсбят азярб. сурятляри йаратмышдыр. Ъ. Азярб. дилиня вя фолклоруна бяляд олмуш, ясярляриндя азярб.-ъа чохлу сюз, ифадя, ъцмля вя байатылар ишлятмишдир. Анадан олмасынын 100 иллийи Азярб.-да да гейд олунмушдур. Марнеулидя абидяси гойулмушдур (1981). Ясярляр и: Торпаг чякир. Сечилмиш ясярляри. Б., 1980; Ясярляри кцллиййаты: Ъ.1–5, Тбилиси, 1969–75 (эцръц дилиндя). Яд.: Вялийев Щ. Азярбайъан фолклору вя ядябиййаты эцръц мянбяляриндя. Б., 1984.

  CAVAXİŞVİLİ


  ЪАВАХИШВИЛИ Михаил Саввич (тяхяллцсц; ясл сойады Адамашвил и) (20.11.1880, Борчалы гязасынын Серагви к. – 1937) – эцръц йазычысы. Крым варлы кяндли аилясиндя доьулмушдур. Баьчылыг вя цзцмчцлцк мяктябиндя тящсил алмышдыр (1901). Ядяби дебцтц “Чанчура” (1903) щекайясидир. 1906 илдя истибдад ялейщиня йаздыьы мягаляляриня эюря мящкямяйя ъялб олунмушдур; 1907 илдя хариъя эетмиш, Авропа вя Америкайа сяйащят етмишдир. 1909 илдя Эцръцстана гайытмыш вя мцхалиф йюнцмлц олдуьуна эюря чох кечмядян баьланан “Ери” (“Миллят”) журналынын няшриня рящбярлик етмишдир. Ъ. дяфялярля щябс вя сцрэцн олунмушдур. Гырмызы Хач нцмайяндяси кими Тцркийя (1915) вя Иранда (1918) ишлямишдир. 1908–24 иллярдя Ъ. журналистика иля фяал мяшьул олмуш, иътимаи-сийаси мювзуда публисистик мягаляляр йазмышдыр (“Бизим талейимиз”, 1917; “Эцръц-Османлы мцнасибятляриндян”, 1918 вя с.). “Гулйабаны” (1924), “Яридилмиш зянъир” (1924), “Ламбало вя Каша” (1925), “Квачи Квачантирадзе” (1924), “Ъакос Хизнеби” (1924; “Ъаконун кирайянишинляри”), “Аь йахалыг” (1926), “Эиви Шадури” (1928) щекайя вя повестляринин мцяллифидир. “Марабдалы Арсен” (1933–36) романы 19 ясрдя Эцръцстандакы кяндли цсйанындан, “Гадынын талейи” (1936) романы 1905–07 илляр ингилабынын Эцръцстана тясириндян бящс едир. Ъ-нин щекайяляринин мотивляри ясасында О.В. Тактакишвили “Цч новелла” (1967), “Арвадбаз” (1978) операларыны йазмышдыр. Э. де Мопассан, А.П. Чехов вя Щ. Сенкевичин ясярлярини эцръц дилиня тяръцмя етмишдир. Репрессийа олунмушдур. Ъ.-нин йарадыъылыьында Азярб. мювзусу мцщцм йер тутур. “Эцнащсыз Абдулла”, “Лямбяли” повестляри билаваситя Азярб. щяйатындан бящс едир. “Марабдалы Арсен” романында вя б. ясярляриндя дя мцсбят азярб. сурятляри йаратмышдыр. Ъ. Азярб. дилиня вя фолклоруна бяляд олмуш, ясярляриндя азярб.-ъа чохлу сюз, ифадя, ъцмля вя байатылар ишлятмишдир. Анадан олмасынын 100 иллийи Азярб.-да да гейд олунмушдур. Марнеулидя абидяси гойулмушдур (1981). Ясярляр и: Торпаг чякир. Сечилмиш ясярляри. Б., 1980; Ясярляри кцллиййаты: Ъ.1–5, Тбилиси, 1969–75 (эцръц дилиндя). Яд.: Вялийев Щ. Азярбайъан фолклору вя ядябиййаты эцръц мянбяляриндя. Б., 1984.