Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AYSƏSİ, Ayısəsi

  АЙСЯСИ, Айысяси – Иряван губ.-нын Шярур-Дяряляйяз гязасында (15.10.1931 илдян Кешишкянд, 3.1.1935 илдян – Микойан, 6.12.1957 илдян – Йеьегнадзор р-ну), Гызылэцл чайынын кянарында азярб.ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя ермяни тяъавцзц нятиъясиндя азярб.-лар кянддян говулмуш, 1920-ъи иллярдя бир щиссяси эерийя гайытмыш, лакин 1988 илдя йенидян Азярб.-а депортасийа олунмушлар. 10.9. 1946 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Гызылэцл, 19.4.1991 илдя йенидян дяйишдириляряк Арета гойулмушдур (бурада ейни адлы гала да олмушдур).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AYSƏSİ, Ayısəsi

  АЙСЯСИ, Айысяси – Иряван губ.-нын Шярур-Дяряляйяз гязасында (15.10.1931 илдян Кешишкянд, 3.1.1935 илдян – Микойан, 6.12.1957 илдян – Йеьегнадзор р-ну), Гызылэцл чайынын кянарында азярб.ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя ермяни тяъавцзц нятиъясиндя азярб.-лар кянддян говулмуш, 1920-ъи иллярдя бир щиссяси эерийя гайытмыш, лакин 1988 илдя йенидян Азярб.-а депортасийа олунмушлар. 10.9. 1946 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Гызылэцл, 19.4.1991 илдя йенидян дяйишдириляряк Арета гойулмушдур (бурада ейни адлы гала да олмушдур).

  AYSƏSİ, Ayısəsi

  АЙСЯСИ, Айысяси – Иряван губ.-нын Шярур-Дяряляйяз гязасында (15.10.1931 илдян Кешишкянд, 3.1.1935 илдян – Микойан, 6.12.1957 илдян – Йеьегнадзор р-ну), Гызылэцл чайынын кянарында азярб.ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя ермяни тяъавцзц нятиъясиндя азярб.-лар кянддян говулмуш, 1920-ъи иллярдя бир щиссяси эерийя гайытмыш, лакин 1988 илдя йенидян Азярб.-а депортасийа олунмушлар. 10.9. 1946 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Гызылэцл, 19.4.1991 илдя йенидян дяйишдириляряк Арета гойулмушдур (бурада ейни адлы гала да олмушдур).